Tanrı

Tanrı’nın Adı: YHVH

YHVH, kendisini Kutsal Kitap içerisinde tanıtan Tanrı’nın özel adıdır. Özellikle Eski Antlaşma kitapları içerisinde birçok kez Tanrı’nın Adını her...

Teoloji & Doktrin

Önceden Belirlenmişlik nedir?

ÖNCEDEN BELİRLENMİŞLİK NEDİR? Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi sevgide önceden belirledi. -Efesliler 1:5 Efesliler 1.bölümle başlayan övgü ezgisi orijinal Grekçe yazılarında 3.ayetten 14.ayete kadar uzun bir cümle formunu baz alır. Bu...

Kilise ve Kilise Tarihi

Elçi Pavlus Kimdir?

Pavlus, Yeni Antlaşma’da ve kilise tarihinde çok önemli bir rol oynayan kişidir. Hatta onun rolü o kadar önemlidir ki doğru olmayan bir şekilde ona Hristiyanlık dininin kurucusu gibi sıfatları da takanlar bulunmaktadır. Ancak ona böyle bir sıfat vermek, Petrus, Yuhanna ve Luka gibi kişilerin kilise...

Vaazlar

Fısıh Üzerine

Giriş (1-10) 1) İlk olarak, İbranilerin Mısır’dan Çıkışı hakkındaki Kutsal Yazılar okundu ve gizem sözcükleri koyunun nasıl kurban edildiği ve insanların nasıl kurtarıldığı adına inceledi. 2) Bu nedenle, şunu anlayın, ey sevgili (kilise): Fısıhın gizemi yeni ve eskidir, sonsuz ve geçicidir...