Üçlü Birlik

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adı

Şimdi bu zamana dek söylediklerimizi bir araya getirmenin ve Kutsal Kitap’ın Üçlübirlik hakkındaki öğretişini özetlemek için bir kaç ifade kullanmanın zamanı geldi. Kutsal Kitap’ın Üçlübirlik için ne söylediğini belirten bir tanım verecek ve ÜçlüBir olan Tanrı’nın amaçlarını nasıl gerçekleştirdiğinin özetini sunacağız.

TanımTanım üç ifade şeklinde sunulabilir.

1) Yalnızca bir tek gerçek Tanrı vardır. Kutsal Kitap bu gerçeği bütün ifadelerinde kabul eder. Örneğin, eğer birden fazla Tanrı olsaydı, Kutsal Kitap birçok tanrıya ibadet edenleri yargılayamazdı, ki bu durum yazıldığı dönemde oldukça yaygındı. Fakat Kutsal Kitap açık bir şekilde tek bir gerçek Tanrı’nın var olduğunu söylemektedir. Örneğin, Romalılar 3:30 “aklayacak olan Tanrı tektir” demektedir; bunun anlamı günahkarları kurtaracak tek Tanrı’nın olduğudur. Galatyalılar 3:20’de Tanrı’nın tek olduğu ifadesini kullanmaktadır. 1. Timoteos 1:17’de Tanrıya, sonsuz Kral, ölümsüz ve görünmez tek Tanrı övgüleriyle hamdedilmektedir. Yakup, cinlerin bile Tanrı’ya ilgili olarak bunu bildiğini öğretmektedir. “Sen Tanrı’nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. Cinler bile inanıyor ve titriyorlar!” (Yakup 2:19). Yasanın Tekrarı, bu gerçeğin bizlerin, kendimizi, bu tek gerçek Tanrı’ya adamamız gerektiği anlamına geldiğini öğretmektedir. “Dinle ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB’dir. Tanrınız RAB’bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz” (Yasanın Tekrarı 6:4-5). Kutsal Kitap temelli gerçek şudur: Yalnızca tek bir gerçek Tanrı vardır.

2) Bu tek gerçek Tanrı üç farklı kişi olarak vardır. İnsanın ne olduğunu tanımlamak ne kadar zor ise, tanrısal bir varlığı tanımlamak da o kadar zordur. Fakat insan ilişkilerinde farklı özelliklerle insanlar birbirinden ayrılsalar da bazı kişisel özelliklerle birbirlerine benzeyebilirler. Aynı durum ilahi varlıklar içinde daha yüce bir anlamda geçerlidir. Onlar farklıdırlar, fakat kişisel yollarla birbirlerine benzemektedirler. Örneğin, bölüm 2’de Kutsal Kitap’ın Baba’yı Oğul’dan farklı bir kişi olarak öğrettiğini ve Baba’nın Oğul’u gönderdiğini gördük. Ayrıca bölüm 3’te Kutsal Kitap’ın Kutsal Ruh’u İsa’nın öğrencilerine öğreten, hatırlatan ve onları yönlendiren, kişisel bir ilişki içerisinde bulunan ayrı bir kişi olarak gösterdiğini gördük. Tanrı tek olmasına rağmen, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh farklı üç kişidir.

İsa, yaptığı bu ilk iki tanımı, öğrencilerini, müjdeyi duyurmak için dünyaya gönderdiğinde kullanmıştır. Öğrencilerine “bütün ulusları öğrencisi olarak  ve onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz etmelerini” söylemiştir (Matta 28:19). İsa, birçok ad ve tanrı olmasına rağmen ulusların “adlarıyla” vaftiz etmeleri gerekildiğini söylemedi. Bunun yerine “adıyla” demiş ve teklikten söz etmiştir. Fakat tek bir “ad” verildiğinde aslında İsa üç isimden söz etmekteydi: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Bu nedenle, tek gerçek Tanrı üç farklı kişi olarak vardır.

3) Herbiri tamamen tanrısaldır. Bu gerçeğe bölüm 1 ve 3’te değindik. Daha önce de gördüğümüz gibi Kutsal Kitap herbirine, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, “Tanrı” olarak seslenmektedir. “Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor” (Koloseliler 2:9). Ayrıca Petrus, Elçilerin İşleri 5:4’de, Kutsal Ruh’tan Tanrı olarak söz etmektedir. Kutsal Ruh ile ilgili bu gerçek, hem Hristiyanın Tanrı’nın tapınağı, yani Tanrı’nın evi olduğunu, hem de Tanrı’nın Ruhu’nun Hristiyan inanlının içinde yaşadığını öğrendiğimiz 1. Korintliler 3:16-17’de doğrulanmıştır. Bu ayetlere göre Tanrı’nın evi, Ruh’un yaşadığı yerdir ve Ruh Tanrı’dır. Bu ayetler Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’u Tanrı olarak adlandırmaktadır.

Fakat tanımımızın bu üçüncü ifadesi, üç tanrının olduğu anlamına gelmemektedir. İlk ifadenin de söylediği gibi Kutsal Kitap, yalnızca tek bir gerçek Tanrı’nın var olduğunu söylemektedir.

Özet: Bu bölümlerde, ayrıca, ÜçlüBir olan Tanrı’nın amaçlarını nasıl gerçekleştirdiğini gördük. Bu konuyu şu şekilde özetleyebiliriz, “Baba’nın Kendisi Oğul aracılığıyla Ruh’ta çalışır” (Herman Bavinck, Tanrı Doktrini, çev. William Hendriksen [Grand Rapids: Baker, 1977], 318). Ya da, Baba’nın her şeyi Oğul aracılığıyla Kutsal Ruh’un gücüyle yaptığını söyeleyebiliriz.

Baba’nın her şeyi Oğul aracılığıyla (Yuhanna 1:3; 1.Korintliler 8:6; Koloseliler 1:16) Kutsal Ruh’un gücüyle (Yaratılış 1:2; Mezmur 104:30) yarattığını gördük. Ayrıca, Baba Tanrı’nın halkını ,Oğlu’nu, Ruh’un gücüyle göndererek kurtardığını gördük.

Bütün bunları anlayamayız, fakat bu anlaşılamaz ve şaşılası Tanrı, bizlerin O’nu nasıl tanıyacağımıza açıklık getirmiştir. Tanrı’nın nasıl olması gerektiği ile ilgili belirsiz fikirler yaratmaya ya da kendi aklımızdan veya popüler düşüncelerden fikirler ortaya atmaya gerek yoktur. Baba Tanrı, Kutsal Ruh’un gücüyle Oğul Tanrı aracılığıyla gelmiştir; işte bu, Kendisini bize nasıl gösterdiğidir.

Bu nedenle her ırktan, her yaştan kadın erkek, Baba Tanrı’ya yaklaşmak için aynı yolu kullanmalıdır: İsa Mesih. Günahlarımızdan dönmeli, Kutsal Kitap’ın yüreklerimiz ve işlerimiz hakkında günahkar olduğumuzu söylediği gerçeğini Tanrı’ya itiraf etmeliyiz. Tanrı’ya günahlarımıza olan yargısından kurtulmak için yetersiz olduğumuzu itiraf etmeliyiz. Daha sonra, bizim günahlarımızı ortadan kaldırmak için ölmüş olan Mesih’e kendimizi sonsuza dek teslim etmeliyiz. İsa’nın ölümü ve dirilişinin günahlarımızdan arınmak için yeterli kefaret olduğuna inanmalıyız. Şuna inanmalıyız ki, Mesih’e iman ederek ve O’na sığınarak, Tanrı’nın yaklaşan yargısından Mesih’in koruması altındayız. İsa Mesih’in bizleri kurtarmak için donatıldığına iman etmeliyiz, çünkü O göksel Babası tarafından gönderildi ve Kutsal Ruh’un gücüyle bu kurtuluşu tamamlamak için güçlendirildi. Baba ve Kutsal Ruh, imanımızı, Tanrı’nın Mesih’te yaptıklarına yönlendirmektedir.

O halde, Mesih’e olan bu imanı O’nun Kelamı, Kutsal Kitap’ın emirlerinin ardından gitmeli ve O’nun verdiği kurtuluşun kesinliğine devamlı olarak sığınmalıyız. Tanrı’yı tanımaktaki bütün çabalarımız bizi hayatımız boyunca Mesih’e yönlendirmelidir. Kendimizi Mesih’e teslim ettiğimizde, bizlere bunu yapma isteğini Kutsal Ruh’un verdiğini anlarız.

Baba Tanrı Kutsal Ruh’un gücüyle gelmiş olan armağanı, İsa Mesih ile, bizlere günahlarımızdan sonsuz kurtuluş sunmaktadır. Bu nedenle, her birimiz Baba’ya aynı yolu kullanarak yaklaşalım. Kutsal Kitap’ın da dediği gibi Mesih aracılığıyla “hepimiz tek Ruh’ta Baba’nın huzuruna çıkabiliriz” (Efesliler 2:18).

Giriş: Üçlü Birlik ve Hristiyanlık
Bölüm 1:
 İsa Mesih, Tanrı’nın Oğlu
Bölüm 2: Rabbimiz İsa Mesih’in Baba’sı ve Tanrı’sı
Bölüm 3: Mesih’in Ruhu
>> Bölüm 4: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adı (Şu anda bu bölümü okuyorsunuz)
Bölüm 5: O’nun Merhameti Sayesinde
Bölüm 6: Eğer Gerçekse Görmek

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın