Genel

Din nedir?

Din, “Tapınılacak bir Tanrı ya da tanrılara inançtır, genelde davranışlar ve törenlerle dışa vurulur” ya da “Genelde ahlak kuralları içeren bir inanç ve tapınma sistemidir” şeklinde tanımlanabilir. Dünya nüfusunun %90’ından daha çoğu bir tür dine mensuptur. Sorun birçok farklı din olmasıdır. Hangisi doğru dindir? Gerçek din hangisidir?

Dinlerin en yaygın öğeleri kurallar ve törenlerdir. Bazı dinler, bir dizi kural, şunları yapın, şunları yapmayanlardan fazlası değildir. Bir insanın o dinin sadık bir izleyicisi ve böylelikle de o dinin Tanrısı’yla doğru bir konumda olan sayılması için bunları yerine getirmesi gerekir. İslamiyet ve Yahudilik bu duruma iki örnek oluşturur. İslamiyet’in yerine getirilmesi gereken beş şartı vardır. Yahudilik’te yerine getirilmesi gereken yüzlerce buyruk ve gelenek vardır. Bu dinlerin ikisi de, bir dereceye kadar, kendi dinlerinin şartlarını yerine getiren kişinin Tanrı’yla doğru bir konum içinde sayıldığını iddia eder.

Diğer dinler, bir dizi kuralı yerine getirmek yerine daha çok törenleri yerine getirmeyi odaklar. Bir kişi şu kurbanı sunarak, şu işi yaparak, şu ayine giderek, şu yemeği yiyerek vs. Tanrı’yla doğru bir konuma girer. Tören temelli bir dinin en önemli örneği Roma Katolik mezhebidir. Roma Katolikliği, bir kişinin bebekken suyla vaftiz edilmesi, Pazar ayinine gitmesi, günahlarını bir papaza itiraf etmesi, cennetteki azizlere dualar etmesi, ölmeden önce papaz tarafından yağla meshedilmesi vb. gibi şeylerin Tanrı’nın bu kişi öldükten sonra onu cennete kabul etmesini sağlayacağını savunur. Budizm ve Hinduizm de öncelikle tören temelli dinlerdir ama daha az bir dereceye kadar da kural temelli sayılabilir.

Gerçek din ne kural temelli, ne de tören temellidir. Gerçek din Tanrı’yla bir ilişkidir. Bütün dinlerin savunduğu iki şey, insanlığın Tanrı’dan ayrılmış olduğu ve O’nunla barışması gerektiğidir. Gerçek olmayan dinler bu sorunu bazı kuralları ve törenleri yerine getirerek çözmeye çalışır. Gerçek din bu sorunu, ayrılığı sadece Tanrı’nın düzeltebileceğini ve O’nun da bunu zaten yapmış olduğunu kabul ederek çözer. Gerçek din aşağıdakileri kabul eder:

• Hepimiz günah işledik ve bu yüzden de Tanrı’dan ayrıldık (Romalılar 3:23).

• Eğer bu durum düzeltilmezse, günahın haklı cezası ölüm ve ölümden sonra Tanrı’dan sonsuz ayrılıktır (Romalılar 6:23).

• Tanrı bize İsa Mesih’in kişiliğinde gelmiş ve bizim hak ettiğimiz cezayı üzerine alarak bizim yerimize ölmüştür. Bundan sonra Kendi ölümünün yeterli kurban olduğunu göstermek için ölümden dirilmiştir (Romalılar 5:8; 1 Korintliler 15:3-4; 2 Korintliler 5:21).

• İsa’nın ölümünün günahlarımızın tam bedeli olduğuna güvenerek O’nu Kurtarıcı olarak kabul edersek, bağışlanırız, kurtuluruz, Tanrı’yla barışır ve aklanırız (Yuhanna 3:16; Romalılar 10:9-10; Efesliler 2:8-9).

Gerçek dinde de kurallar ve törenler olduğu halde diğer dinlerle arasında büyük bir fark vardır. Gerçek dinde kurallar ve törenler, kurtuluşa erişmeye çalışmak için DEĞİL, Tanrı’nın sağlamış olduğu kurtuluşa minnettarlıktan ötürü yerine getirilir. Gerçek din Kutsal Kitap’a uygun Hristiyanlık’tır ve bu dinde, itaat edilecek kurallar (örneğin, adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin vb.) ve yerine getirilecek törenler (suya batırılarak yapılan suyla vaftiz ve Rab’bin Sofrası / Komünyon) vardır. Bir kişiyi Tanrı’yla doğru bir konuma sokan bu kural ve törenlerin yerine getirilmesi değildir. Bunun yerine bu kural ve törenler kişinin, Kurtarıcı olarak sadece İsa Mesih’e iman etmesi ve lütufla, Tanrı’yla olan ilişkisinin SONUCUdur. Gerçek olmayan din, Tanrı’nın lütfuna erişmeye çalışmak için bir şeyler yapmaktır (kural ve törenleri yerine getirmektir). Gerçek din, İsa Mesih’i Kurtarıcı olarak kabul etmek ve böylece Tanrı’yla doğru bir ilişki içine girmektir. Kişi bundan sonra, Tanrı’ya olan sevgisi ve O’na yaklaşma arzusundan ötürü bir şeyler yapar (kural ve törenleri yerine getirir).