Vahiy Bölümü

İşte O Geliyor! – (Vahiy 1:7-8)

Vahiy Vaazları Serisi – Bölüm 1:7-8

 • Sevgili kardeşler, umudunuz nedir?
 • Hayattan ne bekliyorsunuz? Neyi arzuluyorsunuz?
 • Belki de hiçbir umudunuzun olmadığını düşünüyorsunuz,
 • Belki de dünyanın, bedeninizin, şeytanın sizde umutsuzluk yarattığını düşünüyor olabilirsiniz.
 • Fakat bizler umutsuz bir topluluk değiliz!
 • Mesih’in çarmıhta ölümünden, dirilişinden ve göğe alınışından sonra öksüz bırakılmadık!
 • Rab bizlere Kutsal Ruhu’nu gönderdi!
 • Kutsal Ruh da İsa’nın Kutsal Yazılar’daki sözlerini hem korudu hem de günümüze dek ulaştırdı.
 • Bugün umutla başınızı kaldırabilirsiniz.
 • Acı içerisinde olsanız bile Rab’bin tesellisine güvenerek başınızı dik tutabilirsiniz!
 • Bu ayetlerde okuduklarımız sadece bugünün konusu değil,
 • Gerçekten de zor zamanlardan geçen gerçek bir topluluğa yazılmış olan,
 • Tüm Vahiy kitabının ana teması.
 • Vahiy kitabı Yeşaya’daki peygamberliğin Yeni Antlaşma’daki açıklamasıdır.
 • Yeşaya, Mesih’in gelişinden 700 sene kadar önce İsrail’i teselli eden ve umutlandıran sözler söylemişti.
 • Kendinizi Tanrı’nın halkının yerine koyun,
 • Tanrı’nın sizi terk ettiğini düşünüyorsunuz,
 • Vaadedilen vatanınızdan uzaklarda yabancı topraklarda yaşadığınızı düşünün,
 • Sizden her zaman güçlü olan bir düşmanla sürekli mücadele içersinde olduğunuzu düşünün.
 • Herhalde bunu düşünmek bizler için o kadar da zor olmasa gerek!
 • Bütün bunları düşünürken şu sözleri dinleyin:

Yeşaya 40:1-11 ‘Teselli edin, kavmımı teselli edin. Yeruşalim’in yüreğine söyleyin; savaş zamanı doldu, fesadı bağışlandı, bütün suçları için RABBİN elinden iki kat karşılık aldı, diye ona seslenin. Çağıranın sesi: Çölde RABBİN yolunu hazırlayın; bozkırda Tanrımız için büyük bir yol düz edin. Her dere yükseltilecek, ve her dağ ve tepe alçaltılacak; ve çıkıntılı yer düz, ve sarp yerler ova edilecek; ve RABBİN yüceliği görünecek, ve bütün yaşayanlar onu hep birden görecekler; çünkü RABBİN ağzı söyledi. Söyleyenin sesi: Bağır! Ve dedi: Ne bağırayım? Bütün yaşayanlar ottur ve onun bütün güzelliği kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçek solar, çünkü üzerine RABBİN soluğu eser; gerçek kavm ottur. Ot kurur, çiçek solar; fakat Tanrımız’ın sözü sonsuza dek durur. Siyon’a müjde getiren, yüksek dağa çık; Yeruşalim’e müjde getiren, sesini kuvvetle yükselt; yükselt, korkma; Yahuda şehirlerine de: İşte, Tanrınız! İşte, RAB Yahve yiğit gibi gelecek, ve kendisi için kuvveti saltanat sürecek; işte, ücreti kendisiyle beraberdir, ve mükâfatı kendi önündedir. Sürüsünü çoban gibi güdecek, kolu ile kuzuları toplayacak, ve bağrında taşıyacak, ve emzikli olanları yavaş güdecek.’

 • Yeşaya, RAB’bin halkını düşmanlarından kurtarmaya geldiğini görmüştü.
 • Biz Hristiyanlar bu durumun Mesih’in birinci ve ikinci gelişiyle ilgili olduğunu biliyoruz.
 • Birinci gelişini Kutsal Yazılar’dan biliyoruz.
 • İkinci gelişi de Kutsal Yazılar’da vaat edilmiştir.
 • Kilisenin ‘mübarek umudu’ Rab İsa Mesih’in ikinci gelişidir! (Titus 2:13)
 • Rab İsa Mesih kilisesini teselli etmeye,
 • Kilisenin dünyayla, bedenle ve şeytanla olan savaşını bitirmeye geliyor.
 • Kilise O’nun yüceliğini görecek.
 • Kilise O’nu yüzyüze görecek.
 • Ve ödülünü alacak.
 • Kilisenin Çobanı kendisine ait olanları toplayacak.
 • İşte mübarek umudumuz budur.
 • Vahiy 1:7-8’de Yuhanna bizi bu umuda yönlendiriyor.

 • İşte, bulutlarla geliyor!

Görkemli Bir Geliş!

 • Yuhanna bu ayetlere ‘İşte bulutlarla geliyor’ sözleriyle başlıyor.
 • Aslında Grekçe’de şöyle diyor: ‘İşte geliyor bulutlarla’
 • Sevgili kardeşler, Gözlerinizi ve yüreklerinizi kaldırın.
 • Uyanın, O bizi kurtarmaya geliyor.
 • Bundan kesinlikle emin olun.
 • Herkes görecek… Herkes O’nu görecek.
 • Göğe alınışımız bir sır olmayacak!
 • Tüm görkemiyle karşımıza çıkacak.
 • Rab’bin bu şekilde gelişi Eski Antlaşma terminolojisinde de açıklanıyor.
 • Yuhanna ‘İşte’ kelimesiyle dikkatimizi çekerken pür dikkat göklere, bulutlara bakmamızı söylemiyor.
 • Yuhanna bulut kelimesini Eski Antlaşma’nın kullandığı şekilde kullanıyor.
 • Eski Antlaşma’da Tanrı kendisini ve görkemini gözle görünür bir şekilde gösteriyordu.
 • Biz bu görüntülere ne diyoruz? Teofani ve Kristofani.
 • Eski Ahit’te Teofani olduğu zaman genellikle başka bir şey daha görüyoruz.
 • Rab kendisini gösterdiğinde ‘bulutlar’ görünüyor.
 • Örneğin, Tanrı’nın ‘şekayna’ görkemini düşünün.
 • Tanrı’nın varlığını gösteren bu görkem bulutu Sina Dağı’nda,
 • Ve Çadır Tapınak’ta gözle görünür bir şekilde inerek kendisini göstermişti. (Mısırdan Çıkış 19:1-9, 40:34-38).
 • Bu görkem bulutu, İsa’nın Matta 17’de görünümü değiştiğinde ve sonra da Elçilerin İşleri 1’de Baba’nın sağına alındığında gördüğümüz bulutla aynı buluttur (Matta17:1-8; Elçilerin İşleri  1:9-11).
 • Kutsal Yazılar’da kullanılan terimlere göre konuşmamız gerekirse,
 • Kutsal Kitap Tanrı’nın tüm görkemiyle geleceğini söylemek için, Tanrı’nın bulutların içinde ve bulutlarla geleceğini söylüyor.
 • (Mez. 18:6-12, 97:2; Hezekiel 1:4-28; Dan. 7:13; Zef. 1:15; Matta 24:30; Markos 9:7, 14:62; Vah. 14:14).
 • Yuhanna’nın bu sözlerini Kilise 1600 yıldır İznik İnanç Bildirgesi’ndeki sözlerle söylemeye devam ediyor:
 • ‘Tekrar Görkemle Gelecek Olan…’
 • Mesih’in bu görkemli gelişi hem Yasa, hem de İncildir.
 • Mesih’in gelişi görkemle ve ihtişamla olacağı için sadece O’na iman edenler güvende olacaklar.
 • Aslan yeryüzüne geldiğinde Kuzu’nun kanıyla kurtulmuş olanlara dokunmayacak.
 • O’nun düşmanları, Mesih’in kilisesinin dışında olanlar şu şekilde tanımlanıyorlar:

Vahiy 6:15-17 ‘Ve dünyanın kralları ve büyükleri ve zenginleri ve binbaşıları ve güçlüleri ve her bir kul ve hür adam, mağaralarda ve dağların kayalarında saklandılar; Ve dağlara ve kayalara diyorlardı: “Üzerimize düşün ve taht üzerinde Oturan’ın yüzünden ve Kuzu’nun gazabından bizi gizleyin; Çünkü O’nun gazabının büyük günü geldi ve kim durabilir?’

 • İşte, O Geliyor!

Evrensel Dönüş

 • Rabbin gelişinin evrensel olacağını görüyoruz.
 • Rab’bin gelişini görmeyen, duymayan veya bilmeyen hiç kimse kalmayacak.
 • Kurtuluş tarihinin bu son olayı herkesi etkileyecek.
 • ‘İşte, bulutlarla geliyor ve her göz O’nu görecek ve O’nu delenler bile; ve yeryüzünün bütün kabileleri O’ndan dolayı dövünecekler.’
 • Yuhanna Patmos adasındayken görmüş olduğu bu görümü Eski Antlaşma betimlemeleriyle anlatıyor.
 • Yuhanna bu metni daha önce de Zekeriya’nın çarmıh hakkındaki peygamberliğini anlatırken kullanıyor (Yuhanna 19:34, 37).

Yuhanna 19:34, 37 ‘Ama askerlerden biri O’nun böğrünü mızrakla deldi; ve hemen kan ve su çıktı… Ve yine başka bir Kutsal Yazı, “Bedenini deldikleri kişiye bakacaklar” diyor.

 • Bu metin Mesih’in dönüşünü anlatmak için kullanılıyor.
 • Zekeriya 12:10’da şöyle diyor:

Zekeriya 12:10 ‘Ve lûtuf ve yalvarış ruhunu Davut evi üzerine, ve Yeruşalim’de oturanlar üzerine dökeceğim; ve ona, bedenini deldikleri adama, bakacaklar; ve biricik oğlu için dövünen gibi ona dövünecekler, ve ilk oğlu için acı çeken gibi onun için acı çekecekler.’

 • Zekeriya Eski Antlaşma halkı olan İsrail için konuşuyor.
 • Yuhanna Eski Antlaşma’yı Kutsal Ruh’un yönlendirişiyle yorumluyor.
 • Yuhanna, Kutsal Ruh’un ilhamıyla  Zekeriya’daki bu peygamberliğe iki ifade ekliyor:
 • her göz ve yeryüzünün.
 • Bu peygamberlik artık etnik İsrail hakkında bir peygamberlik olarak yorumlanamaz!
 • Bu peygamberlik Yahudiler ve Yahudi olmayanlar hakkındadır!
 • Yuhanna, burada yargılanmaya hazırlanan tövbe etmeyen günahkarların yakarışından bahsetmiyor,
 • Yuhanna tövbe, alçalma ve pişmanlık yakarışlarından bahsediyor.
 • Mesih döndüğü zaman insanlar tövbe, alçalma ve pişmanlık duygularına bürünecekler.
 • Bu dövünmeler, yakarışlar lütuf ve merhamet yakarışları olacak.
 • Rabbi çivileyenler O’nu çarmıhta öldürenler değildi,
 • Mesih’i bizim günahlarımız çarmıha çiviledi.
 • Yuhanna burada yargıya uğramak üzere olanların merhamet çığlıklarını değil,
 • Tanrı’ya ait olanların tövbelerini anlatıyor.
 • Bu bizim için ne anlama geliyor?
 • İkinci Adem’in bizi ayağa kaldırması, bize Birinci Adem’in günaha düşüşünü hatırlatmalı.
 • Suçumuzun ve günahımızın sonucu olarak zorlu bir yaşam süren ve çarmıhta ölen Mesih’i hatırlatmalı.
 • İşte bu şekilde, her zaman nasıl bir Kurtarıcımızın olduğunu bilmeliyiz.
 • Sevgili kardeşler, sonsuzlukta bile Kurtuluş Müjdesi’nin sınırlarından çıkmamalıyız!
 • Hiçbir zaman ‘biz bunu zaten biliyoruz, başka bir konuya geçelim’ demeyelim.
 • Bu tür konuşmaları bir çok kilisede duyuyoruz.
 • Bir çok kilise yeni bir mesaj bekliyor.
 • Rab yeni bir şey yapıyor, Rab yeni bir şey yapıyor’ deyip duruyorlar.
 • Rab’bin yeni bir şey yapmasını istiyorlar.
 • Rabbin yapmış olduğu mükemmel eylemi kabul edemiyorlar.
 • Kabul ediyor gibi görünüyorlar ama başka bir Müjde arayışı içerisindeler.
 • Her zaman yaşamımızın merkezinde Rab İsa Mesih olmalı.
 • Yuhanna’nın yaşadığı zamanlarda imanlılar Mesih merkezciydi.
 • O zaman öyle idiyse bugün de öyle olması gerekmez mi?
 • Bizim amacımız da bu olmalı.
 • Her Hristiyana bu gerçeği öğretmeliyiz.
 • Yuhanna’nın yorumladığı ifadeler; bu ayetler ve Kurtuluş Müjdesi hakkında harika bir sonuca varmamızı sağlıyor.
 • Yuhanna Vahiy kitabının sonunda herşeyin sonundan ve sonsuzluktan bahsederken nihai bir şehirden bahsediyor.
 • Bu nihai şehrin dünyanın krallarıyla ve milletlerle dolu olacağını söylüyor. (Vahiy 21:24-22:3).
 • Vahiy 1’de de Mesih’in İkinci Gelişi’nden bahsederken aynı terimler kullanılıyor.
 • Yuhanna burada bize ne diyor?
 • Her oymaktan ve dilden ve halktan ve milletten olanlar (5:9, 7:9), yani Yeni İsrail Kurtarıcısını ve Kralını alçakgönüllülükle karşılayacak.
 • RAB İbrahim’e bu vaadi vermişti:

Yaratılış 12:3 ‘ve yeryüzünün bütün kabileleri sende kutsal olacaktır.’

Yaratılış 28:14 ‘ve senin soyun yerin tozu gibi olacak, ve batıya, ve doğuya, ve kuzeye, ve güneye yayılacaksın; ve yerin bütün kabileleri sende ve soyunda kutsal kılınacaktır.’

 • Mesih’in işi kozmik bir iştir.
 • O’nun işi dünyanın bütün halkları arasından seçmiş olduklarını kurtarıp kendi halkı haline getiren evrensel bir iştir.
 • Bütün halklar arasından bir halk oluşturuyor.

Filipililer 2:10-11 ‘Öyle ki, İsa’nın adında, göktekilerin ve yerdekilerin ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün; Ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceliği için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin’

Romalılar 14:11 ‘Çünkü yazılmıştır: “Rab diyor: ‘Ben yaşadığım gibi! Her diz bana çökecektir ve her dil Tanrı’ya itirafta bulu-nacaktır’

Yeşaya 45:23 ‘Kendimle and ettim: Her diz önümde çökecek, her dil bana and edecek, diye söz ağzımdan doğrulukla çıktı, ve geri dönmez.’

 • Yuhanna bu sahneye karşılık olarak, kilise adına konuşarak şöyle diyor:
 • Evet. Amin.
 • Rab’bin gelişini bekliyor muyuz?
 • Yoksa bu dünyanın sıkıntılarından kurtulmaya mı çalışıyoruz?
 • Rab’bin görkemi için her gün yüreklerimizi Rab’be mi getiriyoruz?
 • Yoksa günahla savaşmak bize yetiyor mu?
 • Tabii ki, sonuç olarak İsa’nın gelişini dört gözle bekliyor olup olmadığımız o kadar da önemli değil.
 • Yuhanna da bunu söylemeye çalışıyor!
 • Heidelberg Kateşizmi’nin 129’uncu sorusu şöyle:

Heidelberg Kateşizmi 129Amin’ ne demektir? Amin demek, bundan emin olmaktır. Çok emin olmanın ötesinde, Tanrı benim dualarımı dinlediğinden benim ona dua etmek için olan isteğimden daha fazla bir istekle dinler. Amin demek, bundan emin olmaktır. Öyle çok emin olmak ki; Tanrı, benim ona dua ederek isteğimden daha öte benim dualarımı dinlemesidir.’

 • Sevgili kardeşler, bizler Mesih’in yeryüzündeki halkıyız!
 • O’nun halkı olarak Yuhanna’nın bu sözlerine hep birlikte ‘Amin’ diyelim.

İşte, geliyor!

Kralın Gelişi

 • Son olarak, Yuhanna İsa Mesih’in İkinci Gelişi’ni Kral’ın gelişi olarak anlatıyor:

Vahiy 1:8 ‘Var olan, var olmuş olan ve gelecek olan, her şeye gücü olan Rab Tanrı diyor: “Alfa ve Omega benim.”

 • Rab İsa Mesih kendisini Alfa ve Omega olarak tanımlıyor.
 • Kardeşler, Rabbimiz kendisine Tanrı’nın bu mükemmel adını veriyor.
 • Burada  İsa Mesih başlangıç ve son olduğunu söylüyor (21:6, 22:13)
 • Rab İsa başlangıç ile sonun ortasında olan herşeydir!
 • Sevgili kardeşler, İsa Mesih var olan, var olmuş olan herşeyin,
 • İnsanlık tarihinin, kurtuluşun ve yaşamlarımızın özü ve özetidir.
 • Kendisini ‘Var olan (şimdi), var olmuş olan (geçmiş) ve gelecek olan (gelecek)’ olarak tanımlıyor.
 • Bütün bunlar ne anlama geliyor?
 • İsa Mesih’in En Yüce Olan olduğu anlamına geliyor.
 • Tarihin hakim yöneticisi olduğu anlamına geliyor.
 • Peki biz bu gerçeğe nasıl karşılık vermeliyiz?
 • Yaşayan kurbanlar olarak hayatlarımızı Rab’be sunmaktan başka ne yapabiliriz?
 • RAB geliyor.
 • Kralımız geliyor.
 • Yaşamlarımızı O’nun gelişine hazırlamaktan başka ne yapabiliriz?
 • Hazır mısınız?
 • Uyanık mısınız?
 • Bekliyor musunuz?
 • Hala umutsuz musunuz?
 • O zaman Yuhanna’nın sözlerini tekrar edin:

İşte Rab İsa Mesih geliyor! Maranata. Tez Gel Rab! Amin.
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin.

RAB sizi kutsasın Ve korusun; RAB aydın yüzünü size göstersin
Ve size lütfetsin; RAB yüzünü size çevirsin Ve size esenlik versin. Çölde Sayım 6:24-26

Fikret Böcek

Bu yazıda geçen konular: