İsa Mesih Kurtuluş ve Sonsuz Yaşam

İsa Mesih’in ikinci gelişi nasıl olacak?

İsa Mesih’in ikinci gelişi, inanlıların Tanrı’nın her şeyin yönetiminde olduğu ve Kendi Sözü’ndeki vaatleri ve peygamberliklerinin kontrolünde olduğu konusunda umududur. İsa Mesih bu dünyaya ilk geldiği zaman, tıpkı hakkında daha önceden peygamberlik edildiği gibi Beytlehem’de bir yemlikteki bir bebek olarak gelmişti. İsa doğumu, yaşamı, hizmeti, ölümü ve dirilişiyle Mesih hakkındaki peygamberliklerin çoğunu yerine getirmişti. Ancak, Mesih hakkında İsa’nın henüz yerine getirmemiş olduğu bazı peygamberlikler vardır. Mesih’in ikinci gelişi, Mesih’in bu geri kalan peygamberlikleri yerine getirmek için geri dönüşü olacaktır. İsa dünyaya ilk geldiğinde acı çeken Hizmetkâr’dı. İsa ikinci gelişinde fetheden Kral olacaktır. İsa dünyaya ilk geldiğinde en mütevazı durumda gelmişti. İsa ikinci gelişinde göklerin orduları yanında olarak gelecektir.

Eski Antlaşma peygamberleri bu iki geliş arasındaki ayrımı çok açık bir şekilde bildirmemiştir. Bu durum, Yeşaya 7:14, 9:6-7 ve Zekeriya 14:4’de görülebilir. Peygamberliklerin görünüşte iki değişik bireyden söz etmesinin sonucu, birçok Yahudi bilgin hem acı çeken bir Mesih, hem de fetheden bir Mesih olacağına inandı. Ancak anlamadıkları şey, sadece bir tek Mesih olduğu ve O’nun her iki rolü de yerine getireceğiydi. İsa, acı çeken hizmetkâr rolünü (Yeşaya bölüm 53) bu dünyaya ilk geldiği zaman yerine getirdi. İsa, İsrail’in kurtarıcısı ve Kralı olma rolünü bu dünyaya ikinci gelişinde yerine getirecektir. Zekeriya 12:10 ve Vahiy 1:7, Mesih’in ikinci gelişini tanımlarken geriye dönüp İsa’nın delinmesine bakıyorlar. İsrail ve bütün dünya, bu dünyaya geldiği ilk seferinde Mesih’i kabul etmedikleri için ağlayacaktır.

İsa göğe alındıktan sonra melekler elçilere şöyle bildirdi: “‘Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz? diye sordular. “Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir” (Elçilerin İşleri 1:11). Zekeriya 14:4, İsa’nın ikinci zaman geldiğinde geleceği yeri Zeytin Dağı olarak tanımlar. Matta 24:30 şöyle bildirir: “O zaman İnsanoğlu`nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu`nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.” Titus 2:13, İsa’nın ikinci gelişini, “yücelik içinde gelmesi” olarak tanımlar.

İsa’nın ikinci gelişinden en ayrıntılı biçimde söz eden ayetler Vahiy 19:11-16’dır: “Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek`tir. Adaletle yargılar, savaşır. Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır. Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Tanrı`nın Sözü adıyla anılır. Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular, beyaz atlara binmiş O`nu izliyorlardı. Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir çomakla güdecek. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı`nın ateşli gazabının şarabını üreten masarayı kendisi çiğneyecek. Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı: KRALLARIN KRALI VE RABLERİN RABBİ.”