Kilise ve Kilise Tarihi

Kilise nedir?

Günümüzde birçok insan kiliseyi bir bina olarak algılar. Kutsal Kitap’ın kilise anlayışı bu değildir. “Kilise” sözcüğü, “topluluk” ya da “çağrılmış olanlar” olarak tanımlanan Grekçe ekklesia sözcüğünden gelir. “Kilise”nin kök anlamı, bir bina değil, insanlardır. İnsanlara hangi kiliseye gittiklerini sorduğunuzda, genelde bir binayı tanımlamaları bir ironidir. Romalılar 16:5 “Onların evindeki inanlılar topluluğuna da selam söyleyin” der. Pavlus, onların evindeki inanlılar topluluğu derken bir kilise binasından değil, inanlılardan oluşan bir bedenden söz ediyordu.

Kilise, Mesih’in bedenidir, Mesih de bu bedenin başıdır. Efesliler 1:22-23, “Her şeyi ayakları altına sererek O’na bağımlı kıldı. O’nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise O’nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur” der. Mesih’in bedeni, Pentikost Günü’nden (Elçilerin İşleri bölüm 2) Mesih’in geri dönüşüne kadar İsa Mesih’e iman eden bütün inanlılardan oluşur. Mesih’in bedeni iki yönden oluşur:

1) Evrensel kilise İsa Mesih’le kişisel bir ilişkisi olan bütün insanlardan oluşur. “İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi sağlandı” (1 Korintliler 12:13). Bu ayet, iman eden herkesin Mesih’in bedeninin bir parçası olduğunu ve bunun kanıtı olarak da Mesih’in Ruhu’nu almış olduğunu bildirir. Tanrı’nın evrensel kilisesi, İsa Mesih’e imanla kurtuluşu almış olan insanların hepsidir.

2) Yerel kilise Galatyalılar 1:1-2’de tanımlanmıştır: “Ben Pavlus’tan ve benimle birlikte olan bütün kardeşlerden Galatya’daki kiliselere selam!” Burada Galatya bölgesinde birçok kilise; adına yerel kiliseler dediğimiz birçok yer olduğunu görüyoruz. Bir Baptist kilisesi, bir Luterci kilise, bir Katolik kilisesi vs. evrensel kilise anlamında kilisenin ta kendisi değildir. Bunlar yerel kiliselerdir, yerel inanlılar topluluklarıdır. Evrensel kilise, Mesih’e ait olanlar ve kurtuluş için O’na güvenmiş olanlardan oluşur. Evrensel kilisenin bu üyelerinin yerel bir kilisede paydaşlık ve bina edilmeyi istemeleri gerekir.

Özet olarak, kilise bir bina ya da bir mezhep değildir. Kutsal Kitap’a göre, kilise Mesih’in bedenidir; kurtuluş için İsa Mesih’e iman edenlerin hepsidir (Yuhanna 3:16; 1 Korintliler 12:13). Yerel kiliseler, evrensel kilisenin üyelerinin bir araya gelmesidir. Yerel kilise, evrensel kilisenin üyelerinin 1 Korintliler 12’ci bölümündeki “beden” ilkelerini, Rab İsa Mesih’in bilgisi ve lütfunda birbirlerini yüreklendirerek, birbirlerine öğreterek ve birbirlerini bina ederek bütünüyle uygulayabilecekleri bir yerdir.

Bu yazıda geçen konular: