Teoloji & Doktrin

Mahvolmuş İnsan, Kurtuluşu Mesih’te Aramalıdır

İnsanlar, Kurtarıcı Mesih tarafından değiştirilinciye kadar kendilerine yalnızca utanç getirebilecek bir düşmüşlük ve bozulmuşluk içindedirler. Tanrı’nın, bir Baba olduğunu öğrenebiliriz ama aklımız ve vicdanımız, O’nun oğulları olmaya layık olmadığımızı söyleyebilir. Mesih’in ölümü aracılığıyla oğullar olabiliriz. “Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır” (Yuhanna 17:3). Mesih’in aracılığı olmadan hiçkimse Tanrı’nın oğullarından biri olamaz. “Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi” (Yuhanna 1:12).

Eski Ahit zamanlarından beri insanlar bir Kurtarıcı, Mesih, beklemeleri öğretilmişti. Mesih’e ilişkin ayetlerden ikisi şöyledir: “İşte kız gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak” (İşaya 7:14); “Onların üzerine tek çoban koyacağım, ve onları güdecek, kulum Davudu (Davudun soyundan olan Mesih) koyacağım, onları o güdecek, ve onların çobanı o olacak. Ve ben, Rab, onların Tanrısı olacağım” (Hezekiel 34:23,24).

Tanrı’ya ilişkin kurtarış getiren hiçbir tür bilgi, İsa Mesih aracılığı dışında ne olmuştur ne de asla olacaktır.

John Calvin, Kutsal Kitap Hristiyanlığı

Bu yazıda geçen konular: