Üçlü Birlik

Mesih’in Ruhu

Baba ve Oğul’un yanı sıra Üçlü Birliğin üçüncü kişisi Kutsal Ruh’tur. Kutsal Kitap Tanrı’nın üç kişiliğine işaret ederken genellikle Kutsal Ruh’u en son söyler, fakat bu Kutsal Ruh’un en önemsiz kişi olduğu anlamına gelmemektedir. Sıralama muhtemelen Kutsal Ruh’un, Baba ve Oğul’u yüceltme görevi gerçeğini yansıtmaktadır. Kutsal Kitap, Kutsal Ruh’tan Tanrı’nın Ruhu ve Mesih’in Ruhu olarak söz ederek bunun ip uçlarını vermektedir (Romalılar 8:9). Şimdi gelin Kutsal Ruh’un kim olduğunu öğrenelim.

O, Bir Kişidir.

Bazıları Kutsal Ruh’un eril ya da dişil bir kişilik olmadığını iddia etmektedir. Kutsal Kitap’ta “Ruh” rüzgar ya da nefes anlamına geldiği için, bu kişiler Tanrı’nın Ruhu’nun tıpkı rüzgar gibi eril ya da dişil olmayan bir güç olduğunu söylerler. Fakat İsa, Kutsal Ruh’tan kişisel özelliklere sahip olan biri olarak söz etmektedir. Örneğin, “Yardımcı geldiği zaman, Gerçeğin Ruhu, (eril) benim adıma tanıklık edecektir” (Yuhanna 5:26). Eğer Ruh eril ya da dişi olmasaydı İsa burada O’ndan eril bir kişi olarak söz etmezdi (ayrıca bakınız Yuhanna 14:17). Ruh’un bir kişi olduğuyla ilgili daha geniş bir delili de,O’nun Mesih’in söylediklerini yerine getirmesinde görmekteyiz. “Yardımcı” rolünü üstlenir ve Mesih’e tanıklık eder; öğretir, hatırlatır, dünyayı günahkar olduğuna ikna eder, yönlendirir ve olacak olayları söyler (Yuhanna 14:26; 16:8; 13-14). Eril ya da dişi olmayan güçler bu tarz kişisel dikkati veremezler.

O Tanrısaldır.

Kutsal Kitap, ayrıca bizlere Kutsal Ruh’un tıpkı Baba ve Oğul gibi tamamen Tanrı olduğunu öğretmektedir. Buna örnek olarak Kutsal Kitap’ın Kutsal Ruh’u Tanrı’ya eşdeğer olarak nasıl gösterdiğidir. Örneğin, bir keresinde Petrus kiliseye yalan söylemiş olan Hananya adlı kişiye şunları söylemiştir, “Hananya nasıl oldu da Şeytan’a uydun, Kutsal Ruh’a yalan söyleyip tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın…. Sen insanlara değil, Tanrı’ya yalan söylemiş oldun” (Elçilerin İşleri 5:3-4). Petrus’a göre Kutsal Ruh’a yalan söylemek, Tanrı’ya yalan söylemekti. Bu nedenle, Petrus’un söylemiş olduğu Kutsal Ruh’un, Tanrı olduğunu göstermektedir.

Ruh’un tanrısallığı, O’nun Tanrı’nın işini yerine getirme gerçeğinde görülmektedir. Kutsal Kitap, Ruh’un evrenin yaratılmasında Baba ve Oğul gibi yer aldığını göstermektedir. Tanrı’nın dünyayı nasıl yarattığını anlatan Yaratılış 1. bölümde şöyle söylemektedir, “Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu” (Yaratılış 1:2). Aynı şekilde Mezmur 104:30 şöyle söylemektedir, “Ruhun’u gönderince var olurlar, yeryüzüne yeni yaşam verirsin.” Başlangıçta evrenin yaratılışındaki ilahi eylemde Kutsal Ruh orada yer almaktaydı.

Kutsal Kitap, Ruh’un tanrısallığını açıkça öğretmektedir, özellikle de O’nun ismi Baba ve Oğul’un yanısıra adlandırıldığında ve her birine eşit derecede yücelik atfedildiğinde. Pavlus’un 2. Korintliler mektubundaki son sözlerini düşünün, “Rab İsa Mesih’in lütfu, Tanrı’nın sevgisi ve Kutsal Ruh’un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun” (2.Korintliler 13:14). Ayrıca, İsa’nın vaftiz sakramentini nasıl uyguladığına dikkat ediniz. Kilise “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla” vaftiz etmelidir (Matta 28:19). Kutsal Kitap’ın, Kutsal Ruh da dahil olmak üzere, bu üç kişiyi de aynı tanrısallıkta ve yücelikte resmettiğini görmekteyiz.

Kutsal Ruh’un Eylemi

Kutsal Ruh’un Baba ve Oğul’dan farklı tanrısal bir varlık olması kendine ait bir eylem uyguladığı anlamına gelmemektedir. Kutsal Ruh bütün eylemlerinde Baba ve Oğul’la uyum içindedir. İsa, Kutsal Ruh’u göndereceğini ve Ruh’un Baba’dan çıkacağını söylemiştir (Yuhanna 15:26). Tıpkı Baba tasarısını yerine getirmek üzere Oğul’u gönderdiği gibi, Kutsal Ruh da Baba ve Oğul tarafından tasarılarını tamamlamak için gönderilmiştir. Kutsal Ruh, Tanrı’nın Ruhu ve Mesih’in Ruhu olarak adlandırılır (Romalılar 8:9) çünkü, varlık, amaç ve eylem açısından Baba ve Oğul’a bağımlıdır. Kutsal Ruh’un günahkar insanlık için, Tanrı’nın kurtuluş tasarısındaki görevi iki temel ifadeyle özetlenebilir: Mesih’in bizlere gelmesini sağlamıştır ve bizlerin Mesih’e gitmesini sağlamaktadır.

1. Mesih’in Bize Gelmesini Sağlamıştır.

Mesih’in bizlere Ruh’un gücüyle geldiğini birçok yolla görmekteyiz. Tanrı’nın ebedi Oğlu kendisine bizlerin insan doğasını yüklediğinde, bakire Meryem’den doğmuştur. İsa’nın anne rahmine düşüşü oldukça mucizevidir, bu mucize Kutsal Ruh’un Meryem’de gerçekleştirdiği bir eylemdir. “Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı” (Matta 1:18). İsa dünyaya Ruh’un gücüyle insan olarak gelmiştir.

Kutsal Ruh tekrar, İsa’nın halka öğretmesi, vaaz vermesi, mucizeler gerçekleştirmesi ve onları Tanrı’ya dönmeleri için uyarması sırasında da aktifdi. İsa vaftiz olduğu sırada da Kutsal Ruh’un bir güvercin şeklinde O’nun üzerine indiği görülmektedir (Matta 3:16). Bundan hemen sonra Kutsal Kitap, İsa’nın deneyimlerden geçtiğini ve daha sonra Tanrı’nın Krallığı hakkında halka vaaz verdiğini öğretmektedir. İsa bunları, üzerine vaftiz sırasında inmiş olan Kutsal Ruh’un gücüyle yapmıştır.

Kutsal Kitap, ayrıca İsa çarmıha gerildikten  ve gömüldükten sonra, O’nun ölümden Kutsal Ruh’un gücüyle dirildiğini öğretmektedir. “Mesih İsa’yı ölümden dirilten Tanrı’nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih’i ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan Ruhu’yla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir” (Romalılar 8:11). İsa bu dünyaya bir insan olarak gelmiştir ve Baba’ya tam bir itaatle ve Ruh’un gücüyle günahlarımıza karşılık kendisini kurban olarak sunmuştur.

Ölümden dirildikten kırk gün sonra İsa, göğe yükselmiştir. Bu dakikadan sonra İsa, kayıp günahkarlara kurtuluşu duyurmak için farklı bir yol izlemiştir. Böylece, Kendi vaiz olmak yerine İsa ,dünyaya ,öğrencilerini tanıkları olarak yollamıştır. Bu tanıklar, İsa’nın müjdesini geniş kitlelere duyurmuşlardır. Bu tanıklar, İsa tarafından gönderilmelerine rağmen, dünyaya Ruh’un gücüyle gitmişlerdir. İsa, öğrencilerine onlardan ayrılacağını söylediği zaman, Ruh’un onlara ,tanıkları olması için güç vereceğini vaat etmişti (Elçilerin İşleri 1:8). Kelam hakkındaki vaazları ve yazdıkları Kutsal Metinler de Kutsal Ruh’un esinlemesidir (2. Petrus 1:21).

Her yolla Ruh’un gücü Mesih’in bizlere gelmesini sağlamıştır. Ruh’un gücü İsa’nın bu dünyaya gelmesini sağlamıştır ve bu dünyadayken O’nu güçlendirmiştir. Ayrıca, Ruh’un gücü İsa’nın tanıklarını ve Mesih’e iman etmiş olanlara  müjdeyi getirmiştir.

2. Bizlerin Mesih’e Gitmesini Sağlamaktadır.

Kutsal Kitap, bir kişinin Mesih’e iman edip Hristiyan olmasının, Kutsal Ruh’un o kişinin hayatında çalışmasının sonucu olduğunu öğretmektedir. Mesih olmadan bir kişi içinde yaşadığı günahlardan ve suçlardan ötürü ölüdür (Efesliler 2:1-2). Mesih’in gerçekten kim olduğunu öğrenebilmek için tekrardan doğmamız gerekiyordu. Bir kişi yeniden doğmadıkça, Tanrı’nın Krallığını göremez. İsa şöyle söylemiştir, “Bir kimse sudan ve Ruh’tan doğmadıkça” Tanrı’nın Krallığına giremez (Yuhanna 3:3,5). Bir kişinin Mesih’e güvenmesini sağlayan ilk adım Kutsal Ruh’tur.

Fakat Kutsal Ruh’un gücü, bir kimsenin Mesih’i izlemesine devam etmesi için de gereklidir. Bizlerde Tanrı’nın bizden istediği imanlı davranışları geliştiren ve Mesih’in benzerliğine dönüştüren Kutsal Ruh’tur. “Ruh’un meyveleri sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat,iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir” (Galatyalılar 5:22-23). Aynı şekilde bizleri dua etmeye yönlendiren de Mesih’in Ruhu’dur. Bu nedenle, bizler ne için dua etmemiz gerektiğini bilmesek bile Ruh “sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder” (Romalılar 8:26). Ruh’la bilinçli bir şekilde Tanrı’ya Babamız olarak sesleniriz (Romalılar 8:15). Mesih’in farklı üyelerini de tek beden oluşturmaları için biraraya getiren de Mesih’in Ruhu’dur (1 Korintliler 12:13). Kutsal Ruh İsa’yı ölümden dirilttiği gibi, O’nu izleyenleri de ölümden diriltecektir.  “Mesih İsa’yı ölümden dirilten Tanrı’nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih’i ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan Ruhu’yla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir” (Romalılar 8:11). Bu çeşitli ayetlerden öğrendiğimiz üzere, Tanrı’nın sevdiği insan olmak için, hristiyanın bütün  hayatı, Kutsal Ruh’un yardımıyla, Mesih’e yönelmiş olmalıdır. Kutsal Ruh’un, Mesih’in bizlere gelmesini ve bizim de Mesih’e gitmemizi sağladığını öğrendiğimiz zaman, İsa Mesih’e olan imanın, aynı zamanda Kutsal Ruh’a olan iman olduğu açıklık kazanır. Günahlarımızdan kurtulmanın tek umudu olarak yalnızca İsa Mesih’e güvendiğimizde, aynı şekilde Kutsal Ruh’un İsa Mesih’i güçlendirdiğini, onu tamamen donattığını ve Kutsal Kitap’ta, O’nu sadık bir şekilde temsil ettiğine de inanmış oluruz. İsa Mesih’e olan iman, O’nu gönderen Baba’ya ve O’nu güçlendiren Ruh’a olan imandır. Üç tanrısal kişi de elçi Pavlus’un tek Tanrı ve tek iman vardır demesini mümkün kılacak şekilde uyum içinde çalışmaktadırlar (Efesliler 4:5).

Giriş: Üçlü Birlik ve Hristiyanlık
Bölüm 1:
 İsa Mesih, Tanrı’nın Oğlu
Bölüm 2: Rabbimiz İsa Mesih’in Baba’sı ve Tanrı’sı
>> Bölüm 3: Mesih’in Ruhu (Şu anda bu bölümü okuyorsunuz)
Bölüm 4: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adı
Bölüm 5: O’nun Merhameti Sayesinde
Bölüm 6: Eğer Gerçekse Görmek