Neye İnanıyoruz? (Soru-Cevap)

1) İnsanın yaşam amacı nedir?

Cevap: İnsanın yaşam amacı, Tanrı’yı yüceltmek1 ve sonsuza dek O’ndan hoşnut olmaktır.2

2) Tanrı, Kendisini yüceltip O’ndan hoşnut olmamız için bize hangi kuralı vermiştir?

Cevap: Kutsal Kitap’ın Eski ve Yeni Antlaşmalarında yer alan Tanrı Sözü,3 O’nu yüceltip O’ndan olmamız için bize yol gösterecek tek kuraldır.4

3) Kutsal Yazılar öncelikle neyi öğretir?

Cevap: Kutsal Yazılar öncelikle insanın Tanrı hakkında neye inanması gerektiğini ve Tanrı’nın insanlardan talep ettiği görevin ne olduğunu öğretir.5

4) Tanrı kimdir?

Cevap: Tanrı, varlığında,6 bilgeliğinde,7 gücünde,8 kutsallığında,9 adaletinde, iyiliğinde ve gerçekliğinde10 sınırsız,11 sonsuz12 ve değişmeyen13 bir Ruhtur.14

5) Birden fazla Tanrı var mıdır?

Cevap: Diri ve gerçek olan tek bir Tanrı vardır.15

6) Tanrısal özyapıda kaç kişi vardır?

Cevap: Tanrısal özyapıda, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç Kişi vardır; ve bu üçü, özde aynı, güç ve görkemde eşit tek bir Tanrıdır.16

7) Tanrı’nın hükümleri nelerdir?

Cevap: Tanrı’nın hükümleri, tüm olup bitenleri kendi yüceliği için, iradesinin amacı uyarınca önceden belirlediği ebedi amacıdır.17

8) Tanrı hükümlerini nasıl gerçekleştirir?

Cevap: Tanrı hükümlerini, yaradılış ve ilahi takdiriyle işleriyle gerçekleştirir.

9) Yaradılış işi nedir?

Cevap: Yaradılış işi, Tanrı’nın Sözü’nün gücüyle her şeyi hiçbir şeyden, altı gün içinde ve hepsini de çok iyi olarak yaratmış olmasıdır.18

10) Tanrı insanı nasıl yaratmıştır?

Cevap: Tanrı insanı erkek ve kadın olarak, Kendi benzerliğinde, bilgili, doğru, kutsal ve bütün yaradılış üzerinde egemenlik sahibi olarak yaratmıştır.19

11) Tanrı’nın ilahi takdiriyle ilgili işleri nelerdir?

Cevap: Tanrı’nın ilahi takdiriyle ilgili işleri, O’nun bütün yarattıklarını ve onların bütün yaptıklarını20 en kutsal,21 en bilge22 ve en güçlü bir şekilde koruması ve yönetmesidir.23

12) Tanrı insan için, insanın yaratıldığı durumda hangi özel ilahi takdiri sunmuştur?

Cevap: Tanrı insanı yarattığında, insanla bir yaşam antlaşmasına girmiştir, burada insan için koyduğu şart kusursuz itaattı; onun iyiliği ve kötülüğü bilme ağacından yemesini yasaklamış ve bunu yapması durumunda ölüm acısı çekeceğini bildirmişti.24

13) İlk anne babamız yaratıldıkları durumda kaldılar mı?

Cevap: İlk anne babamız kendi iradelerinin özgürlüklerine bırakıldıklarında, Tanrı’ya karşı günah işleyerek yaratıldıkları konumdan düştüler.25

14) Günah nedir?

Cevap: Günah, Tanrı’nın yasasına uymamak ve O’na karşı gelmektir.26

15) İlk anne babamızın yaratıldıkları ilk konumdan düşmelerine neden olan günah neydi?

Cevap: İlk anne babamızın yaratıldıkları ilk konumdan düşmelerine neden olan ilk günah, yasak meyvayı yemiş olmalarıydı.27

16) Adem’in ilk günahında bütün insanlık düştü mü?

Cevap: Antlaşma Adem ile yapılmıştı; ancak sadece kendisi için değil kendi soyundan gelen herkes içindi aynı zamanda; doğal çoğalma yoluyla kendisinden gelen bütün insanlık onun ilk günahında Adem’de günah işledi ve onunla birlikte düştü.28

17) Günaha düşüş, insanlığı hangi konuma getirdi?

Cevap: Günaha düşüş insanı günah ve bozulmuşluk konumuna getirdi.29

18) İnsanın içine düşmüş olduğu günahlılık konumu neyi içerir?

Cevap: İnsanın içine düşmüş olduğu günahlılık konumu, Adem’in ilk günahının suçluluğunu, özgün doğruluğun yok olmasını ve doğasının bütününün bozulmuş olmasını içerir, ki buna da özgün günah denir; ve bundan kaynaklanan bütün günahlar buna dahildir.30

19) İnsanın düşmüş olduğu durumun vahimliği nedir?

Cevap: Günaha düşüşlerinden ötürü Tanrı’yla paydaşlıklarını kaybeden bütün insanlık,31 Tanrı’nın gazabı ve laneti altındadır32 ve bu yüzden bu hayatın bütün dertlerine, ölümün kendisine ve sonsuza dek cehennemin acılarına maruz bırakılmışlardır.33

20) Tanrı insanları günah ve bozulmuşluk konumunda yok olmaya terk etti mi?

Cevap: Sadece Kendi iyi arzusundan ötürü, bütün sonsuzluktan beri, bazılarını sonsuz yaşama seçerek Tanrı,34 onları günah ve bozulmuşluk konumundan kurtarmak ve bir Kurtarıcı aracılığıyla onları bir kurtuluş konumuna getirmek için bir lütuf antlaşmasına girmiştir.35

21) Tanrı’nın seçilmişlerinin Kurtarıcısı kimdir?

Cevap: Tanrı’nın seçilmişlerinin tek Kurtarıcısı, sonsuz Tanrı Oğlu olduğu halde insan olan36 ve o zamandan beri de tek kişide iki ayrı doğaya sahip olarak sonsuza dek var olan37 Rab İsa Mesih’tir.38

22) Mesih, Tanrı Oğlu’yken nasıl insan oldu?

Cevap: Tanrı Oğlu Mesih, gerçek bir beden ve bir insan canı alarak,39 Kutsal Ruh’un gücüyle,40 bakire Meryem’in rahminde oluşup ondan doğmuş41 buna rağmen günahsız olarak dünyaya gelmiştir.42

23) Kurtarıcımız olarak Mesih hangi görevleri yerine getirmektedir?

Cevap: Mesih, hem alçaltılma ve hem de yüceltilme konumlarında, Kurtarıcımız olarak peygamberlik, kahin ve kral görevlerini yapmaktadır.43

24) Mesih’in, peygamberlik görevi nasıldır?

Cevap: Mesih, Sözü ve Ruhu aracılığıyla Tanrı’nın kurtuluşumuz için iradesini açıklayarak peygamberlik görevini yapmaktadır.44

25) Mesih’in kahinlik görevi nasıldır?

Cevap: Mesih kahinlik görevini, ilahi adaleti tatmin etmek için45 ve bizleri Tanrı’yla barıştırmak için Kendisini bir kez kurban olarak sunmasıyla46 ve bizler için sürekli yakarışta bulunarak yapmaktadır.47

26) Mesih krallık görevini nasıl?

Cevap: Mesih krallık görevini, bizleri Kendisine boyun eğdirerek,48 bizleri yönetip49 koruyarak,50 Kendisinin ve bizim bütün düşmanlarımızı zaptederek ve yenerek yapar.51

27) Mesih’in alçaltılması nedir?

Cevap: Mesih’in alçakgönüllülüğü, doğmasından, hem de alçaltılmış bir durumda doğmasından,52 yasa altında53 dünyaya gelişinden, bu hayatın dertlerini,54 Tanrı’nın gazabını55 ve çarmıhın lanetli ölümünü yaşamasından;56 gömülmüş olmasından57 ve bir süre ölümün gücü altında kalmasıdır.58

28) Mesih’in yüceltilmesi nedir?

Cevap: Mesih’in yüceltilmesi, üçüncü günde ölümden dirilmesinden,59 göğe çıkmasından,60 Baba Tanrı’nın sağında oturmasından,61 son günde dünyayı yargılamaya gelecek olmasıdır.62

29) Mesih tarafından satın alınan kurtuluşa nasıl ortak edildik?

Cevap: Mesih tarafından satın alınan kurtuluşa, O’nun Kutsal Ruhu’nun63 bize etkin bir şekilde uyarlanmasıyla ortak edildik. 64

30) Kutsal Ruh, Mesih tarafından satın alınan kurtuluşu bize nasıl uyarlar?

Cevap: Kutsal Ruh, bizde iman işleyerek65 ve böylece bizleri etkin çağrımızda Mesih’le birleştirerek Mesih tarafından satın alınan kurtuluşu bize uyarlar.66

31) Etkin çağrı nedir?

Cevap: Etkin çağrı, Tanrı’nın Ruh’unun bir işidir.67 Bizleri günahımız ve içinde bulunduğumuz günahlılık konusunda ikna ederek,68 zihinlerimizi Mesih’in bilgisinde aydınlatarak69 ve iradelerimizi yenileyerek70 bizleri, müjdede karşılıksız olarak sunulan İsa Mesih’i kabul etmeye ikna eder ve bize bunu yapabilme gücü verir.71

32) Etkin bir biçimde çağrılanlar bu yaşamda hangi yararlardan pay alırlar?

Cevap: Etkin bir biçimde çağrılmış olanlar bu yaşamda aklanmadan,72 evlatlığa alınma,73 kutsallaştırılma ve bu yaşamda bunlara ya eşlik eden ya da bunlardan çıkan başka birkaç yarardan pay alırlar.74

33) Aklanma nedir?

Cevap: Aklanma, Tanrı’nın karşılıksız sunduğu lütfun bir etkinliğidir, bunun aracılığıyla bizim bütün günahlarımızı bağışlar75 ve bizleri Kendi gözünde doğru olarak kabul eder.76 Bunun tek nedeni, Mesih’in doğruluğunun bize verilmiş olması77 ve sadece imanla kabul edilmiş olmasıdır.78

34) Evlatlığa alınma nedir?

Cevap: Evlatlığa alınma, Tanrı’nın karşılıksız sunduğu lütfun bir etkinliğidir,79 bunun aracılığıyla bizler Tanrı çocukları arasına kabul ediliriz ve onların bütün ayrıcalıklarına hak kazanırız. 80

35) Kutsallaştırılma nedir?

Cevap: Kutsallaştırılma, Tanrı’nın karşılıksız sunduğu lütfun bir etkinliğidir,81 bunun aracılığıyla bizler bir bütün olarak Tanrı’nın benzeyişinde yenileniriz82 ve git gide artan bir biçimde günaha ölmemize ve doğruluk için yaşamamıza yardım edilir.83

36) Bu yaşamda aklanma, evlatlığa ve kutsallaştırılmaya eşlik eden ya da bunlardan çıkan bereketler nelerdir?

Cevap: Bu yaşamda aklanma, evlatlığa ve kutsallaştırılmaya eşlik eden ya da bunlardan çıkan bereketler, Tanrı’nın sevgisinin ve vicdan huzurunun,84 Kutsal Ruh’ta sevincin,85 lütfun artmasının86 ve yolun sonuna dek dayanmanın güvencesidir.87

37) İnanlılar ölümlerinde Mesih’ten ne bereketler alırlar?

Cevap: İnanlıların canlıları ölümlerinde kutsallıkta kusursuz kılınır88 ve hemen yüceliğe geçerler;89 ve bedenleri yine Mesih’le birleşmiş olarak,90 dirilişe dek91 mezarlarında dinlenirler.92

38) İnanlılar, dirilişte Mesih’ten hangi yararları alırlar?

Cevap: Dirilişte İnanlılar, yüceliğe yükseltildikten sonra,93 yargı gününde açıkça kabul edilecekler94 ve suçsuz çıkarılacaklardır ve sonsuzluk boyunca95 Tanrı’dan tamamen zevk almakta kusursuz bir şekilde bereketleneceklerdir.96

39) Tanrı’nın insandan talep ettiği görev nedir?

Cevap: Tanrı’nın insandan talep ettiği görev, açıklamış olduğu iradesine itaattir.97

40) Tanrı’nın itaat etmesi üzere insana bildirdiği ilk kural neydi?

Cevap: Tanrı’nın itaat etmesi için insana bildirdiği ilk kural, ahlaksal yasaydı.98

41) Ahlaksal yasa özet olarak nerede bulunup anlalabilir?

Cevap: Ahlaksal yasa, özet olarak on emirde bulunup anlaşılabilir.99

42) On emrin özeti nedir?

Cevap: On emrin özeti, Tanrımız olan Rab’bi bütün yüreğimizle, bütün canımızla, bütün aklımızla sevmek ve komşumuzu kendimiz gibi sevmektir. 100

43) On Emrin önsözü nedir?

Cevap: On Emrin önsözü şu sözlerdedir: Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Allah’ın Yehova ben’im.101

44) On Emrin önsözü bize ne öğretiyor?

Cevap: On Emrin giriş kısmı bizlere, Rab ve Tanrımız ve Kurtarıcımız olduğundan O’nun bütün buyruklarını tutmamız gerektiğini öğretiyor. 102

45) İlk emir nedir?

Cevap: İlk emir; Karşımda başka ilahların olmayacak.103

46) İlk emirde ne istenmektedir?

Cevap: İlk emir; Tanrı’nın tek gerçek Tanrı ve Tanrımız olduğunu bilip kabul etmemizi104 ve buna uygun olarak O’na tapınıp O’nu yüceltmemizi gerektirmektedir.105

47) İlk emirde ne yasaklanmıştır?

Cevap: İlk emirde, gerçek Tanrı’nın Tanrı ve Tanrımız106 olduğunu inkar etmeyi107 yada O’na tapınmayıp O’nu yüceltmemeyi108 ve sadece O’na ait olan bu tapınma ve yüceltmeyi başka herhangi bir şeye vermeyi yasaklamaktadır.109

48) İlk emirdeki ‘karşımda’ sözüyle bize özellikle ne öğretiliyor?

Cevap: İlk emirdeki karşımda sözü bize, her şeyi gören Tanrı’nın, herhangi bir başka tanrıya sahip olma günahını gördüğünü ve bundan büyük hoşnutsuzluk duyduğunu öğretiyor.110

49) İkinci emir hangisidir?

Cevap: İkinci emir; Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında suda olanın hiç suretini yapmayacaksın; onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin çünkü ben, senin Allah’ın Rab, benden nefret edenlerden babalar günahını çocuklar üzerinde, üçüncü ve dördüncü nesil üzerinde arayan ve beni seven ve emirlerimi tutanların binlercesine inayet eden kıskanç bir Allah’ım.111

50) İkinci emirde ne istenmektedir?

Cevap: İkinci emir, bütün dinsel tapınma ve buyrukların Tanrı’nın Sözü’nde belirttiği gibi kabul edilmesini, yerine getirilmesini ve bunlara paklıkla ve tamamına uyulmasını talep eder.112

51) İkinci emirde yasaklanan nedir?

Cevap: İkinci emir, Tanrı’ya tasvirlerle113 ya da Sözü’nde belirtilmemiş olan başka yollarla tapınılmasını yasaklar.114

52) İkinci emre eklenen nedenler nelerdir?

Cevap: İkinci emre eklenen nedenler, Tanrı’nın üzerimizdeki egemenliği,115 bize sahip oluşu116 ve Kendisine tapınılması konusundaki coşkunluğudur.117

53) Üçüncü emir hangisidir?

Cevap: Üçüncü emir; Allah’ın Rab’bin ismini boş yere ağzına almayacaksın; çünkü Rab kendi ismini boş yere ağzına alanı suçsuz tutmayacaktır.118

54) Üçüncü emirde ne istenmektedir?

Cevap: Üçüncü emir, Tanrı’nın isimlerinin,119 unvanlarının, 120sıfatlarının,121 buyruklarının,122 Sözü’nün123 ve işlerinin124 kutsal ve saygılı bir şekilde kullanılmasını gerektirir.

55) Üçüncü emirde yasaklanan nedir?

Cevap: Üçüncü emir Tanrı’nın aracılığıyla Kendisini bildirmiş olduğu herhangi bir şeyin kirletilmesini ya da kötüye kullanılmasını yasaklar.125

56) Üçüncü emre eklenen neden nedir?

Cevap: Üçüncü emre eklenen neden, bu emre karşı gelenler insanlar tarafından cezalandırılmasalar bile Tanrımız Rab’bin onların Kendi doğru yargısından kaçmalarına izin vermeyeceğidir.126

57) Dördüncü emir hangisidir?

Cevap: Dördüncü emir; ‘Sept gününü takdis etmek için onu hatırında tut. Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın; fakat yedinci gün Allah’ın Rab’be Sept’tir; sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların ve kapılarında olan garibin, hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü RAB gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı, ve yedinci günde istirahat etti; bunun için RAB Sept gününü mübarek kıldı ve onu takdis etti.127

58) Dördüncü emirde ne istenmektedir?

Cevap: Dördüncü emir, Tanrı’nın Sözü’nde belirtmiş olduğu belirli zamanları Tanrı için kutsal tutmak; özellikle de yedi gün içinden bir tam günü, Kendisi için kutsal bir Sept olarak tutmaktır.128

59) Tanrı yedi günün içinden hangisini her hafta tutulacak Sept olmak üzere atamıştır?

Cevap: Dünyanın başlangıcından Mesih’in dirilişine dek, Tanrı haftanın yedinci gününü haftalık Sept olarak atamıştır; ve o zamandan beri de, dünyanın sonuna kadar devam etmek üzere, haftanın ilk gününü Hıristiyan Sept’i olarak atamıştır.129

60) Sept günü nasıl kutsal tutulmalıdır?

Cevap: Sept, gerekli işler ve merhamet eli uzatmak için yapılan işler dışında o gün bütün gün boyunca130 kutsal dinlenmeyle; diğer günlerde yapılması dünyasal işler131 ve eğlencelerden de dinlenmeyle; ve bütün zamanı Tanrı’ya tapınmanın132 diğer insanlarla ve kişisel olarak yapılmasıyla kutsal tutulur.133

61) Dördüncü emirde yasaklanan nedir?

Cevap: Dördüncü emir, yapılması gereken görevlerin yapılmamasını134 ya da dikkatsiz bir şekilde yapılmasını,135 vaktin boşa harcanarak ya da yapılması günah olan şeylerin yapılarak136 ya da dünyasal işlerimiz ya da eğlencelerimiz hakkında gereksiz düşünceler, sözler ya da işler ile güne hakaret edilmesini yasaklar.137

62) Dördüncü emre eklenen nedenler nelerdir?

Cevap: Dördüncü emre eklenen nedenler, Tanrı’nın işlerimizi yapmamız için bize haftanın altı günü izin vermesi,138 yedinci günün Kendisine ait olduğunu söylemesi, bu konuda Kendi örneği ve Sept gününü kutsamış olmasıdır.139

63) Beşinci emir nedir?

Cevap: Beşinci emir; Babana ve anana hürmet et, ta ki, Allah’ın RAB’bin sana vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun.140

64) Beşinci emirde istenilen nedir?

Cevap: Beşinci emirde istenilen, herkese bulundukları konuma uygun olarak141 saygı gösterilmesi142 ve gerekli görevlerin yerine getirilmesidir.143

65) Beşinci emirde yasaklanan nedir?

Cevap: Beşinci emir, değişik yerlerde ve ilişkilerde olan kişilere ait olan saygı ve görevlerin ihmal edilmesini ya da bunlara karşı bir şey yapılmasını yasaklar.144

66) Beşinci emre eklenen neden nedir?

Cevap: Beşinci emre eklenen neden, bu emri tutan herkes için (Tanrı’nın yüceliğine hizmet edeceği ve kendi iyiliklerine yarayacağı sürece) uzun ömür ve refahtır.145

67) Altıncı emir nedir?

Cevap: Altıncı emir; ‘Katletmeyeceksin’.146

68) Altıncı emirde istenilen nedir?

Cevap: Altıncı emir, kendi hayatımızı147 ve başkalarının hayatını148 korumak için yasal olan her gayreti göstermemizi gerektirir.

69) Altıncı emirde yasaklanan nedir?

Cevap: Altıncı emir, kendi hayatımıza ya da komşumuzun hayatına adil olmayan bir biçimde son vermemizi ya da buna yol açan herhangi bir şey yapmamızı yasaklar.149

70) Yedinci emir nedir?

Cevap: Yedinci emir; ‘Zina etmeyeceksin’.150

71) Yedinci emirde istenilen nedir?

Cevap: Yedinci emir, yüreğimizde, konuşmalarımız ve davranışlarımızda kendimizin ve komşumuzun iffetini korumamızı ister.151

72) Yedinci emirde yasaklanan nedir?

Cevap: Yedinci emir, bütün iffetsiz düşünceler, sözler ve davranışları yasaklar.152

73) Sekizinci emir nedir?

Cevap: Sekizinci emir; ‘Çalmayacaksın’.153

74) Sekizinci emirde istenilen nedir?

Cevap: Sekizinci emir, kendimiz ve diğerleri için mal mülk edinme ve bunları arttırmada yasal yolları seçmemizi gerektirir.154

75) Sekizinci emirde yasaklanan nedir?

Cevap: Sekizinci emir, kendimizin ya da komşumuzun malına mülküne haksız yere zarar verecek ya da verebilecek her şeyi yasaklar.155

76) Dokuzuncu emir nedir?

Cevap: Dokuzuncu emir; ‘Komşuna karşı yalan şehadet etmeyeceksin’.156

77) Dokuzuncu emirde istenilen nedir?

Cevap: Dokuzuncu emir; insanlar arasında gerçeğin korunması157 ve yaygınlaşmasını ve özellikle tanıklık ederken158 kendimizin ve komşumuzun159 iyi isminin korunmasını ister.

78) Dokuzuncu emirde yasaklanan nedir?

Cevap: Dokuzuncu emir, gerçeğe karşı önyargılı olan ya da kendimizin veya komşumuzun iyi ismine zarar verecek her şeyi yasaklar.160

79) Onuncu emir nedir?

Cevap: Onuncu emir; ‘Komşunun evine tamah etmeyeceksin; komşunun karısına ya da kölesine, yahut cariyesine, yahut öküzüne, yahut eşeğine, yahut komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin’.161

80) Onuncu emirde istenilen nedir?

Cevap: Onuncu emir, içersinde bulunduğumuz konumda162 bütünüyle tatmin olmamızı ve komşumuza ve ona ait olan her şeye163 karşı doğru ve sevgi dolu bir kafa yapısı içinde olmamızı ister.

81) Onuncu emirde yasaklanan nedir?

Cevap: Onuncu emir, kendi durumumuz hakkında bütün hoşnutsuzluğu,164 komşumuza haseti ya da onların iyi halinden ötürü üzülmeyi165 ve ona ait olan herhangi bir şeye karşı uygun olmayan her hareket ve isteği yasaklar.166

82) Herhangi bir insan Tanrı’nın buyruklarını kusursuz bir şekilde yerine getirme gücüne sahip midir?

Cevap: Düşüşünden beri, doğal hiç bir insanın Tanrı’nın emirlerini167 kusursuz bir şekilde yerine getirmeye gücü yetmemeksiyle birlikte, düşünceleri, sözleri ve davranışlarıyla her gün onlara karşı gelmektedir.168

83) Yasaya farklı her ihlali aynı derecede kötü müdür?

Cevap: Bazı günahlar kendi başlarına ve şipetlendirdikleri birkaç şeyden ötürü Tanrı’nın gözünde diğer günahlardan daha kötüdürler.169

84) Tüm günahların hakkettikleri şey nedir?

Cevap: Her günah bu hayatta ve bundan sonra gelecek hayatta Tanrı’nın gazabını ve lanetini hak eder.170

85) Günahtan ötürü hak etmiş olduğumuz Tanrı’nın gazabı ve lanetinden kurtulabilmemiz için Tanrı bizden ne yapmamızı ister?

Cevap: Günahtan ötürü hak etmiş olduğumuz Tanrı’nın gazabı ve lanetinden kurtulabilmemiz için Tanrı bizlerden, İsa Mesih’e iman etmemizi,171 Mesih’in bize kurtuluşun yararlarını iletmiş olduğu bütün dışsal araçları gayretli bir şekilde kullanarak, yaşam için gerekli tövbeyi göstermemizi ister.172

86) İsa Mesih’e iman etmek nedir?

Cevap: İsa Mesih’e iman etmek, bize müjdede sunmuş şekliyle aracılığıyla kurtuluşu aldığımız173 ve bu kurtuluş için sadece O’na güvendiğimiz, kurtaran bir lütuftur.174

87) Yaşama götüren tövbe nedir?

Cevap: Yaşama götüren tövbe,175 bir günahkarın günah işlemiş olduğunu gerçekten hissederek176 ve Tanrı’nın Mesih’teki merhametini idrak ederek,177 günahından ötürü üzülüp günahından nefret ederek, ona sırtını çevirip178 yeni itaate tamamen karar verip onun ardınca giderek Tanrı’ya dönmesidir.179

88) Mesih’in bize kurtuluşun yararlarını iletmesinin dışsal yolları nelerdir?

Cevap: Mesih’in bize kurtuluşun yararlarını iletmesinin dışsal yolları, buyrukları, özellikle de Sözü, sakramentler ve duadır; bunların hepsi seçilmişlerde kurtuluş için etkin olurlar.180

89) Söz, kurtuluş için nasıl etkin kılınır?

Cevap: Tanrı’nın Ruhu, Söz’ün okunmasını özelliklede vaaz edilmesini, günahkarları günah hakkında ikna etmede ve onları imana getirmede, onları kutsallık ve tesellide geliştirerek iman aracılığıyla kurtuluşa götürmede etkin bir yol kılar.181

90) Söz’ün kurtuluş için etkin olması için nasıl okunması ve dinlenmesi gerekir?

Cevap: Söz’ün kurtuluş için etkin olması için,182 ona gayret, hazırlık183 ve duayla184 yaklaşmamız; onu iman ve sevgiyle kabul etmemiz,185 yüreklerimizde saklamamız186 ve yaşamlarımızda uygulamamız gerekir.187

91) Sakramentler kurtuluş için nasıl etkin kılınır?

Cevap: Sakramentler kendilerinde ya da bunları yöneten kişide var olan herhangi bir erdemden ötürü değil, sadece Mesih’in bereketiyle188 ve onları imanla kabul eden kişilerde O’nun Ruhu’nun çalışmasıyla kurtuluş için etkin kılınır.189

92) Sakrament nedir?

Cevap: Sakrament Mesih tarafından verilmiş olan, Mesih’in ve yeni antlaşmanın yararlarının duyu organlarıyla algılanabilen sembollerle temsil edildiği, mühürlendiği ve uygulandığı kutsal bir buyruktur.190

93) İncil’deki sakramentler nelerdir?

Cevap: İncil’deki sakramentler, Vaftiz191 ve Rab’bin Sofrası’dır.192

94) Vaftiz nedir?

Cevap: Vaftiz, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla suyla yıkanmanın,193 Mesih’e aşılanmış olduğumuzu, lütuf antlaşmasının yararlarına ortak olduğumuzu ve Rab’bin onlarla birlikte olma sözümüzü ifade ettiği ve mühürlediği bir sakramenttir.194

95) Kimler Vaftiz edilir?

Cevap: Gözle görülen kilisenin dışında kalan ve vaat antlaşmasına yabancı olan kişiler, Mesih’e iman etmedikçe ve O’na boyun eğmedikçe vaftiz edilmemelidir. Anne ve Baba ya da bunlardan biri Mesih’e imanını ve itaatini ikrar ederse çocuklar da bu bakımdan antlaşmanın içindedir ve vaftiz edilmelidir.

96) Rab’bin Sofrası nedir?

Cevap: Rab’bin Sofrası, Mesih’in buyruğuna uygun olarak, ölümünün gösterildiği, ekmek ve şarabın verilip alınmasıdır; ve bunu almaya uygun kişiler, bedensel bir biçimde değil, imanla, O’nun bedeni ve kanına, bunların ruhsal beslenmeleri ve lütufta büyümelerine getirdiği bütün yararlara birlikte ortak edilirler.196

97) Rab’bin Sofrası’nın uygun bir şekilde kabul edilmesi için istenilenler nelerdir?

Cevap: Rab’bin Sofrası’nı uygun bir şekilde kabul edecek olanlardan, Rab’bin bedenini197 fark etmeleri için bilgilerinde, O’ndan beslenmek için imanları, tövbeleri, 198 sevgileri199 ve yeni itaatlerinde200 kendilerini sınamaları istenilir. Çünkü bunu yapmazlarsa böyle yiyip içmekle kendi kendilerini yargılarlar.201

98) Dua nedir?

Cevap: Dua, günahlarımızı itiraf ederek202 ve O’nun merhametlerini minnettar bir şekilde kabul ederek203 O’nun isteğine uygun şeylerde204 Mesih’in ismiyle205 arzularımızı Tanrı’ya sunmaktır.206

99) Tanrı, bize duada yol göstermek için hangi kuralı vermiştir?

Cevap: Tanrı Sözü’nün tümü bize duada yol göstermekte yararlıdır;207 ama özel bir yol gösterim, Rab’bin Duası adı verilen, Mesih’in öğrencilerine öğrettiği dua biçiminde yer almaktadır.208

100) Rab’bin Duası’nın ilk sözleri bizlere neyi öğretir?

Cevap: Rab’bin Duası’nın ‘Göklerdeki Babamız’209 diye başlayan ilk sözleri bizlere, bütün kutsal saygı ve güvenle, bize yardım etme gücünü taşıyan ve bizlere yardım etmeye hazır olan bir babaya210 çocuklar gibi yaklaşmamızı ve diğer insanlarla birlikte ve diğer insanlar için dua etmemizi öğretir.211

101) İlk dua isteğinde ne için dua ediyoruz

Cevap: ‘Adın kutsal kılınsın’212 diyen ilk dua isteğinde, Tanrı’nın bizleri ve diğer insanları, O’nun, aracılığıyla Kendisini bizlere açıkladığı213 her şeyde O’nu yüceltmemize yardım etmesi ve her şeyi Kendi yüceliği için yapması için dua ediyoruz.214

102) İkinci dua isteğinde ne için dua ediyoruz?

Cevap: ‘Egemenliğin gelsin’215 diyen ikinci dua isteğinde, Şeytan’ın egemenliğinin yok edilmesi,216 lütuf egemenliğinin ilerlemesi,217 kendimizin ve diğerlerinin O’na götürülmemiz ve O’nun içinde tutulmamız218 ve yüceliğin krallığının gelişinin çabuklaşması için dua ediyoruz.219

103) Üçüncü dua isteğinde ne için dua ediyoruz?

Cevap: ‘Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun’220 diyen üçüncü dua isteğinde, Tanrı’nın bizleri lütfu aracılığıyla her şeyde gökteki melekler gibi221 O’nun isteğini bilmeye, itaat etmeye ve ona boyun eğmeye güçlü ve istekli yapması için dua ediyoruz.222

104) Dördüncü dua isteğinde ne için dua ediyoruz?

Cevap: ‘Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver’223 diyen dördüncü dua isteğinde, Tanrı’nın karşılıksız armağanından bu yaşamın iyi şeylerinden yeterli miktarda alabilmemiz ve bunlarla O’nun bereketlerinin tadını çıkartmamız için dua ediyoruz.224

105) Beşinci dua isteğinde ne için dua ediyoruz?

Cevap: ‘Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla’225 diyen beşinci dua isteğinde, Tanrı’nın bütün günahlarımızı Mesih uğruna karşılıksız olarak bağışlaması için dua ediyoruz.226 Bunu istememiz bize söylenmiştir çünkü O’nun lütfu aracılığıyla diğer insanları yürekten bağışlamamız yardım edilmektedir.227

106) Altıncı dua isteğinde ne için dua ediyoruz?

Cevap: ‘Ayartılmamıza izin verme, kötü olandan bizi kurtar’228 diyen altıncı dua isteğinde Tanrı’nın bizi günaha ayartılmadan korumasını229 ya da ayartıldığımızda bizi destekleyip kurtarması için dua ediyoruz.230

107) Rab’bin Duası’nın son sözleri bize ne öğretir?

Cevap: Rab’bin Duası’nın, ‘Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin.’231 diyen son sözleri, cesaretimizi duada sadece Tanrı’dan almamızı,232 dualarımızda egemenliğin, gücün yüceliğin O’nun olduğunu söyleyerek O’na şükretmemizi öğretir233 ve işitilme arzumuzun ve duyuluşumuzun güvenilir bir tanıklığı olarak Amin deriz.234