İncil (Yeni Antlaşma)

Pavlus’un Mektupları ve Kronoloji

Kitap/Tarih Konum/Amaç İsa’ya Bakış Karşı Çıkılan Sahte Öğreti
Tanıklık Mektupları
Galatyalılar (İ.S. 49/54) Başka bir Müjdeyi kabul etmemeleri konusunda Galatyalıları uyarıyor. (1:6-9) Mesih bizim hakketmiş olduğumuz laneti üzerine alıp bizi özgür kılıp Ruh’ta yürümemizi sağladı. Kurtuluş için sünnetin ve diğer dini törenlerin şart olduğunu ileri sürenlere karşı Tanrı’nın karşılıksız lütfunu anlatıyor.
1 ve 2 Selanikliler (İ.S. 50-51) Mesih’in yeryüzüne geri dönüşünü tüm Hıristiyanların göreceği güvencesini veriyor. Kurtarıcımız halkını almak üzere yeryüzüne dönecek ve diğer insanları yargılayacak. Rabbin gününün gelmiş olduğunu ve ileride Rabbi beklemeye gerek kalmadığını söyleyenlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
1 ve 2 Korintliler (İ.S. 54, 56) Soruları cevaplıyor ve bazı ruhsal hataları düzeltiyor. Diri Mesih Kilisenin başıdır. Kilise de O’nun bedenidir. İncil’deki hikmetten daha yüksek bir hikmete sahip olabileceğimizi söyleyenlere ve bedensel diriliş olmayacağını söyleyenlere karşı Kutsal Yazıların öğretisini savunuyor.
Romalılar (İ.S. 56-57) Kendisini ve Romalılara  yazmış olduğu mektubu tanıtıyor İsa Mesih, Yahudileri ve Yahudi olmayanları ölümüyle ve yaşamıyla kurtaran Diri Rabdir. Sahte bir öğretiye karşı konuşmuyor, fakat Kurtuluş Müjdesine karşı ileri sürülen iddialara karşı cevap veriyor.
Hapishane Mektupları
Filipililer (İ.S. 58-59) Filipililere cömert bağışlarından dolayı teşekkür ediyor. Tanrısal görkeme sahip olduğu halde kendisini alçaltan Mesih, şimdi Rab olarak yüceltilmiştir. Yasayla kurtuluş öğretisi
Filemon (60-61) Onesimus’u eski efendisine tavsiye ediyor. O’nun aracılığıyla kardeşiz. yok
Koloseliler (60-61) Sadece Mesih’e güvenilmesi gerektiğini ve sahte dinlerden uzak durulması gerektiğini öğretiyor. Tanrı’nın Oğlu, aracı and tüm yaradılışın tek aracısı ve mirasçısı olan ve tamamen Tanrı’nın kendisi olan Mesih. Grek batıl inançlarıyla karışmış olan Yahudi lagalizmi
Efesliler (61-62) Kilisenin Tanrı’nın yeni halkı olduğunu açıklıyor. Kilsenin ve yeryüzündeki herşeyin Efendisi yüce Rab. Belirli bir konu yok

Pastörel Mektuplar

1 Timoteus (65)
Titus (65)
2 Timoteus (66-67)
Kilise ihtiyarlarına doktrin ve pratik konularda öğretiler veriyor. Yüce Tanrımız ve Kurtarıcımız (Titus 2:13) Yahudilerin ve Greklerin batıl inançları; diriliş hakkındaki sahte öğreti

Pavlus’un kronolojisi: elçilerin işleri ve mektuplar

Tarih Yer Olay Elçiler’in İşleri Mektuplar
34 Yeruşalim Pavlus zulmü destekliyor 7:58; 8:1-3; 9:1-2 Galatyalılar 1:13-14
34 Şam Pavlus iman ediyor 9:3-19 Galatyalılar 1:15-17
34-36 Arabistan İman ettikten sonra Arabistan’da üç yıl yaşıyor Galatyalılar 1:17
36 Şam (Damaskus) Pavlus Mesih’in kurtuluş müjdesini  vaaz ediyor 9:19-25 Galatyalılar 1:17; 2 Korintliler 11:32-33
36 Yeruşalim Elçilerle ilk buluşma 9:26-29 Galatyalılar 1:18-20
36-48 Tarsus (Kilikya); Antakya Barnaba ile birlikte öğretiyor 9:30; 11:25-26 Galatyalılar 1:21-22; Galatyalılar 2:11-14
48 Yeruşalim Kuraklık yardımı 11:29-30 Galatyalılar 2:1-10
48-49 Antakya, Kıbrıs, Güneybatı Anadolu Birinci misyon yolculuğu 13-14 Galatyalılar 4:13-15
49 Antakya Sünnetçiler sorunu ortaya çıkıyor (Galatyalılar) 15:1-2 Galatyalılar 1:6-9; 3:1
49 Yeruşalim Yeruşalim Toplantısı 15:4-29
49 Antakya Yeruşalim’den mektup 15:30-35
49 Güneybatı Anadolu İkinci misyon yolculuğu başlıyor 15:36-16:10
49 Troas’tan Filipi’ye Pavlus Filipi’de hapsediliyor 16:11-40 (birinci “biz” ayetleri) 1 Selanikliler 2:2
49-50 Selanik, Veriya, Atina Pavlus Ares’te konuşuyor 17 Filipililer 4:15-16;

1 Selanikliler 3:1

50-52 Korint 1 ve 2 Selanikliler 18:1-18 1 Selanikliler 1:8
52 Efes Priskilla ve  Akvila’nın yanından ayrıldı 18:19-21
52-53 Antakya, Galatya Üçüncü misyon yolculuğu başlıyor 18:22-23
54-56 Efes Apollos ve Pavlus

(1 Korintliler)

18:24-19:41 1 Kor. 16:8
56-58 Makedonya, Yunanistan 2 Korintliler; Romalılar 20:1-4 2 Korintliler 2:12;

Romalılar 16:1-2

58 Troas, Filipi, Miletus, Tire, Yeruşalim Efesliler’e veda ediyor; Yeruşalim önderleriyle buluşuyor 20:5-21:26 (ikinci “biz” ayetleri”)
58 Yeruşalim Pavlus tutuklanıyor; halkın önünde kendisini savunuyor 21:27-23:22
58-59 Sezariye Pavlus hapsediliyor; Feliks, Festus ve Agrippa’nın önünde kendisini savunuyor. (Filipililer) 23:23-26:32 Filipililer 1:1, 13, 19-20, 25; 2:24; 4:22
59-60 Girit, Malta, Sicilya Davasını Sezara götürmek üzere Roma’ya gidiyor 27:1-28:16 (üçüncü “biz” ayetleri”)
60-62 Roma Pavlus ev hapsinde tutuluyor (Koloseliler, Filemon ve Efesliler) 28:17-31 Koloseliler 4:3, 9; Efesliler 6:20-21; Filemon 1:1, 10, 23-24
63 İspanya Pavlus serbest bırakılıyor ve kurtuluş müjdesini batıya götürüyor 2 Timoteus 4:10?
64-65 Yunanistan 1 Timoteus ve Titus 2 Timoteus 4:13, 20
66-67 Roma Pavlus tutuklanıp öldürülüyor (2 Timoteus) 2 Timoteus 4:6-7

Hazırlayan: Fikret Böcek

Bu yazıda geçen konular: