Üçlü Birlik

Tanrı ve Rabbimiz İsa Mesih’in Babası

Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın Babamız olarak çağrıldığını içeren birçok bölüm yer almaktadır. En az iki nedenden ötürü Babamız olarak adlandırılmaktadır. Bunun ilk nedeni bütün her şeyi Tanrı’nın yaratmış olmasıdır. Bu söyleme, ilk insan Adem’in Tanrı’nın Oğlu olarak çağrıldığı Luka 3:38’de rastlıyoruz. Adem,Tanrı’dan gelmiştir ve varlığını Tanrı’ya borçludur. Bu anlamda Tanrı, bizlere yaşam veren dünyasal ailelerimiz gibidir, çünkü bizlere yaşam veren O’dur. Buna benzer bir şekilde İbraniler 12:9’da Tanrı “ruhlarımızın Babası” olarak adlandırılır. Yakup 1:17’de şöyle söylemektedir, “her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası’ndan gelir.” Bu ve diğer bölümlerde, Tanrı’ya Baba olarak seslenilir, çünkü O evrenin sahibidir ve onunla ilgilenen kişidir.

Tanrı’nın Baba olarak adlandırılmasının diğer nedeni de halkını günahlarından kurtarmasıdır. Yeşaya 63:16 şöyle söylemektedir, “Babamız’sın, ya RAB, ezelden beri adın ‘Kurtarıcımız’dır”. Yeşaya bunu Tanrı’ya ettiği bir duada söylemektedir. O’ndan, halkının günahlarını bağışlanmasını ve onlara şefkat ve iyilikle geri dönmesini istemektedir. Yeşaya affedilmek ve yardım dilemek için başka nereye gidebilirdi? Tanrı onların seven Babası’ydı. Yeşaya ,Tanrı’ya, Tanrı’nın kurtardığı kişilere gösterdiği merhameti vurgulamak için “Baba” olarak seslenmektedir. Bu nedenle, Tanrı Babamız olduğu için, Yeşaya buna benzer bir bölümde İsa Mesih’in isminin “Ebedi Baba” olacağını söylemiştir (Yeşaya 9:6). Tanrı Baba’dır, çünkü O kurtarır. Böylece Hristiyanlar Tanrı’ya “Baba” diye seslenir, çünkü Tanrı onların hem yaratıcısı, hem de kurtarıcısıdır. Tanrı hem fiziksel hem de sonsuz yaşamın kaynağıdır.

İsa Mesih’in Babası

Aynı zamanda Kutsal Kitap’ta “Baba”nın İsa Mesih’ten farklı bir kişi olduğunu gösteren bölümler de bulunmaktadır. Efesliler 1:3 şöyle söylemektedir, “Rabbimiz İsa Mesih’in Babası Tanrı’ya övgüler olsun.” Bu bizlere İsa Mesih’ten ayrı olan bu kişinin O’nun göksel Babası olduğunu öğretmektedir. Bu Baba, İsa Mesih, Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilirken konuşmaktadır. İsa vaftiz olurken “göklerden bir ses, ‘Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum’ dedi” (Matta 3:17). Aynı göksel ses İsa’nın dağda görünümü değişirken de konuştu. İsa dağda Musa ve İlyas ile birlikteyken, ses “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum. O’nu dinleyin!” dedi (Matta 17:5). Bu ses İsa Mesih’in değil, fakat O’ndan ayrı bir kişi olan göksel Babası’nın sesiydi. O halde Kutsal Kitap, Baba ve Oğul İsa Mesih’in farklı iki tanrısal kişi olduğunu açıkça göstermektedir.

Rab İsa Mesih konuşurken, özellikle de Yuhanna bölümünde, tekrar ve tekrar Baba’yla olan ilişkisinden söz etmiş ve Baba’nın kendisinden farklı tanrısal bir kişi olduğunu göstermiştir. Buna benzer bir örnek Yuhanna 17’de Baba’ya dua etmesidir. “Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt” (Yuhanna 17:5). Baba’dan bu istekte bulunarak İsa kendisinin Baba’dan farklı tanrısal bir kişi olduğunu göstermektedir, fakat aynı zamanda başlangıçta her ikisi de aynı yüceliğe sahiptirler. İsa beden aldığında tanrısal yüceliğini bir süreliğine kenara bırakmıştır, fakat onu tekrar alacağı  ve Baba ile birlikte aynı göksel yüceliği paylaşacağı günü beklemiştir. Esas olarak aynı göksel yüceliğe sahiptiler, fakat farklı kişilerdi.

İsa’nın Kendisinin ve Babası’nın farklı kişiler olduğunu gösterdiği diğer bir zaman ona karşı olanları tanımladığı zamandı. İsa’nın döneminde yaşayanların birçoğu İsa’yı izlemiyorlardı, çünkü O’nun kim olduğunu anlamamışlardı. İsa tarafından gerçekleşen mucizelere tanık olduklarında bile, Tanrı’nın işlerine tanık olduklarının farkında değillerdi. Sonuç olarak İsa’ya ve O’nun kendisi hakkındaki iddialarına karşı çıktılar. Fakat onlar yalnızca İsa’ya karşı gelmiş olmuyorlardı. Farkında olmadan Baba’sına da karşı çıkmış oldular. İsa şöyle söylemiştir, “Benden nefret eden, Babam’dan da nefret eder. Başka hiç kimsenin yapmadığı işleri onların arasında yapmamış olsaydım, günahları olmazdı. Şimdiyse yaptıklarımı gördükleri halde hem benden hem de Babam’dan nefret ettiler” (Yuhanna 15:23-24). İsa’nın burada “hem” ifadesini kullanıyor olması, Baba’nın ve Kendisinin ayrı kişiler olduğunu göstermektedir. Her ikisinin de cennette aynı yüceliği ve yeryüzünde aynı ünü paylaşıyor olmasına karşın, ayrı iki kişiydiler. Bu nedenle Baba, İsa Mesih’in Babası’dır.

Baba Oğul’u Göndermiştir

Baba ve Oğul aynı ebedi tanrısallığa sahip olsalar da ve aynı yüceliği paylaşsalar da, birbirlerine tamamen benzememektedirler. Bazı durumlarda birbirlerinden farklıdırlar. Bunu, bizlere kurtuluşu sağlama tasarılarını yerine getirmedeki görevlerinde görebiliriz.

Yuhanna müjdesi, Baba Tanrı’yı Oğul İsa’yı göderen kişi olarak tanımlamaktadır. Yuhanna’nın müjdesinde ve diğer üç mektupta bu gerçek en az kırk dört kere tekrar edilmiştir: Baba Oğul’u göndermiştir. İsa bir keresinde şöyle demektedir, “Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur” (Yuhanna 12:44). Bu gerçek Yuhanna 3:16’da da şöyle yer almaktadır: “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” Baba Oğlu’nu vererek O’nu dünyaya göndermiştir. Yuhanna ayrıca şöyle söylemektedir, “Baba’nın Oğlu’nu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdiğini gördük” (1. Yuhanna 4:14). Baba’nın kimliğinin bir kısmı da şudur: Oğul’u gönderen Kişidir.

İsa Mesih, Baba tarafından kurtarıcı olarak gönderildiği için, O’nun Tanrı’yı tanımak isteyenler için ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. En azından aşağıda yer alan nedenlerden ötürü tek başına oldukça önemlidir.

İlk olarak, Baba Oğul’u gönderdiği için, Oğul bizim için Baba’nın habercisidir. İsa Babası’na etmiş olduğu duada Baba’nın ismini öğrencilerine açıkladığını ifade etmiştir (Yuhanna 17:6, 26). İsa beden alıp dünyada yaşarken bizlere göksel Babası’nı tanıtmıştır (Yuhanna 1:18). Efesliler 1:9, İsa’nın Tanrı’nın isteğinin sırrını açıkladığından söz etmektedir. Eğer yıllardır görüşemediğiniz, sizden çok uzakta yaşayan bir arkadaşınız varsa ve oğlunun sizinle aynı şehirde yaşadığını öğrenirseniz, muhtemelen ,arkadaşınızın nasıl olduğunu öğrenmek için oğluyla iletişime geçmek istersiniz. Aynı şekilde, eğer Baba’yı tanımak istiyorsanız, O’nun gönderdiği Oğul’a gitmelisiniz. Tanrı’nın bizzat kendisi olarak İsa sizlere Baba’yı tanıtabilecek tek kişidir (Yuhanna 1:18).

İsa’nın biricik olmasının diğer bir nedeni de, Baba’nın O’na vermiş olduğu görevi tamamlamasıdır. İbraniler kitabı İsa’nın şu sözlerini alıntılamaktadır, “Senin isteğini yapmak üzere ey Tanrı, işte geldim” (İbraniler 10:7). Elçilerin İşleri bizlere İsa’nın yaşamında gerçekleşen bütün olayların Baba tarafından planlandığını söylemektedir (Elçilerin İşleri 4:28). İsa Kendisini gönderen Baba’ya kusursuz bir şekilde itaat ettiği için, İsa’nın sunduğu kurtuluşun Baba’nın isteklerini tamamen karşılandığından eminiz. İsa günahlarımızı ortadan kaldırmak ve bizleri Baba’yla barıştırmak için gereken her şeyi yapmıştır.

Dahası, Baba Oğul İsa’yı insan şeklinde dünyaya gönderdiğinde, Baba’nın işini tamamlaması için O’na gereken yetki ve gücü vermiştir. Baba İsa Mesih’e canını verme ve onu geri alma gücünü vermiştir (Yuhanna 10:18). İsa ayrıca Baba’nın Oğul’a yargılama yetkisini de verdiğini söylemiştir (Yuhanna 5:22). Bu tekrar bizlere Baba’nın Oğul’u yalnızca kurtarıcı olarak bir insan şeklinde göndermediğini; fakat aynı zamanda O’nu günahkarları tamamen kurtarması ve insan tarihini kiliseye taşıması için gerekli olan yetkiyle hazırladığını göstermektedir.

İsa Baba tarafından gönderildiğinde, Baba’nın adına bizler için başarılı olmak ve bizlere günahlarımızdan kurtuluşu sunmak için gelmiştir.

Belki de Baba ve Oğul arasındaki ilişkinin yaratılışta gerçekleşen olayların perdesini nasıl araladığını görmek için burada durmamız gerekir. Tanrı, gökleri ve yeri yarattığında konuştu ve dünya oluştu (bkz. Yaratılış 1). Fakat biz bütün her şeyin Mesih aracılığıyla yaratıldığını Kutsal Kitap’tan öğrenmiştik (Yuhanna 1:3). İşte günahkar da böyle kurtulur: Mesih aracılığıyla. Her durumda da Oğul İsa Mesih Baba’nın olmasına karar verdiği işleri tamamlamıştır. Elçi Pavlus şöyle söylemektedir, “Bizim için tek bir Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır, bizler O’nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih’tir. Her şey O’nun aracılığıyla yaratıldı, biz de O’nun aracılığıyla yaşıyoruz” (1. Korintliler 8:6). Baba tıpkı bizi Oğlu İsa Mesih aracılığıyla kurtardığı gibi, Oğlu aracılığıyla yaratmıştır.

Tek İman

İki tanrısal kişiden bahsetmiş olmamız gerçeği bizleri farklı iki inanç izlememiz gerekip gerekmediğini sorgulamaya itmektedir. Baba’ya farklı bir inançla Oğul’a farklı bir inançla mı ibadet etmeliyiz?

Bu sorunun yanıtı Baba’nın Oğul’u göndermiş olmasından gelmektedir. İsa’ya olan cevabımız Baba’ya olan cevabımızı içermektedir. İnsan ilişkilerimizde de arkadaşlarımızın bizlere vermiş oldukları hediyelere saygılı davranarak onlara olan saygımızı gösteriyoruz. Aynı şekilde, İsa Mesih’e olan iman, O’nu göndermiş olan Baba’ya olan imandır. İsa şöyle söylemiştir, “Oğul’u onurlandırmayan, O’nu göderen Baba’yı da onurlandırmaz” (Yuhanna 5:23). İsa Baba’ya tamamen itaat etmiş olduğu için, İsa’nın yaşamına ve ölümüne iman etmek Baba’nın kurtuluş sağlayışının tamamlandığına iman etmemiz anlamına gelmektedir. Baba Oğul’u göndermiş olduğu için, İsa’ya olan imanımız Baba’nın armağanına olan imandır.

İsa’ya olan iman Baba’ya olan imandır. Çünkü Baba’yı İsa’yı öğrenerek öğreniriz. Yalnızca İsa, Baba’yı bize tanıtır. Bu nedenle İsa şöyle söylemiştir, “Beni görmüş olan Baba’yı görmüştür” (Yuhanna 14:9). Baba Oğlu’nu göndererek bizlere geldiği için, bizler de Oğul’a giderek Baba’ya gideriz. İsa’nın da söylediği gibi, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez” (Yuhanna 14:6).

Giriş: Üçlü Birlik ve Hristiyanlık
Bölüm 1:
 İsa Mesih, Tanrı’nın Oğlu
>> Bölüm 2: Rabbimiz İsa Mesih’in Baba’sı ve Tanrı’sı (Şu an bu bölümü okuyorsunuz)
Bölüm 3: Mesih’in Ruhu
Bölüm 4: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adı
Bölüm 5: O’nun Merhameti Sayesinde
Bölüm 6: Eğer Gerçekse Görmek

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın