Genel

Bölüm 2: Tanrı ve Kutsal Üçlü Birlik

Westminster İnanç Açıklaması Bölüm II: Tanrı ve Kutsal Üçlübirlik
1. Diri ve gerçek olan,[1] varlıkta ve yetkinlikte sınırsız[2] ve tümüyle pak olan Ruh,[3] gözle görülemeyen;[4] bedeni ya da farklı kısımları olmayan,[5] doğasında tutkularına göre farklılık göstermeyen;[6] sınırsız,[7] değişmeyen,[8] ebedi,[9] kavranılamayan,[10] her şeye gücü yeten;[11] en bilge,[12] en kutsal,[13] en özgür,[14] en mutlak[15] olan; her şeyi en doğru ve değişmez[16] olan isteğine göre kendi yüceliği için yönlendiren;[17] en sevecen,[18] en lütufkar, en merhametli, en sabırlı olan, iyilikte ve gerçekte bol olan, günahları, suçları ve kötülükleri bağışlayan;[19] kendisini itinayla arayanları ödüllendiren;[20] hükümlerinde en adil ve en korkunç olan,[21] her türlü günahtan nefret eden[22] ve suçluyu asla haklı çıkarmayan[23] yalnızca tek[24] bir Tanrı vardır.

2. Tanrı, tüm yaşamı,[25] yüceliği,[26] iyiliği[27] ve bereketi[28] kendi içerisinde bulundurur. Tanrı tümüyle kendine yeterlidir; yarattığı hiçbir şeye gereksinimi olmadığı gibi,[29] onlardan hiçbir yücelik de almaz;[30] fakat sadece kendi yüceliğini onlarda, onların aracılığıyla, onlara ve onların üzerinde gösterir. Tanrı, her şeyin Kendisinden, Kendisi aracılığıyla ve Kendisi için yaratıldığı tüm var oluşun tek kaynağıdır;[31] onlar aracılı-ğıyla, onlar için ya da onlar üzerinde yapmaktan hoşnut olduğu her şeyi gerçekleştirecek en kudretli hükme sahiptir.[32] O’nun gözünde her şey apaçık ve ortadadır;[33] bilgisi sınırsız, yanlışsız ve yaratıklardan bağımsızdır,[34] öyle ki, Tanrı hiçbir olaya bağımlı değildir ne de Onun için herhangi bir şey belirsizdir;[35] tüm sözlerinde, işlerinde, ve buy-ruklarında en kutsaldır.[36] Meleklerden, insanlardan ve tüm diğer yaratıklardan istemek-ten hoşnut olduğu her türlü tapınma, hizmet ve itaat Kendisine verilmelidir.[37]

3. Tanrısal özyapının birliğinde; aynı özü, gücü ve sonsuzluğu paylaşan üç kişi bulunmaktadır: Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı:[38] Oğul, Baba’dandır;[39] Kutsal Ruh ise Baba ve Oğul’dan çıkar.[40]


[1] I.Selanikliler 1:9, Yeremya 10:10

[2] Eyüp 11:7-9; 26:14

[3] Yuhanna 4:24

[4] I.Timoteyus1:17

[5] Tesniye 4:15-16, Yuhanna 4:24, Luka 24:39

[6] Elçilerin İşleri 14:11, 15

[7] I.Krallar 8:27, Yeremya 23:23-24

[8] Yakup 1:17, Malaki 3:6

[9] Mezmur 40:2, I.Timoteyus1:17

[10] Mezmur 145:3

[11] Tekvin 17:1, Vahiy 4:8

[12] Romalılar 16:27

[13] İşaya 6:3;,Vahiy 4:8

[14] Mezmur 115:3

[15] Çıkış 3:14

[16] Süleyman’ın Meselleri 16:4, Romalılar 11:36

[17] Efesliler 1:11

[18] I.Yuhanna 4:8-16

[19] Çıkış 34:6-7

[20] İbraniler 11:6

[21] Nehemya 9:32-33

[22] Mezmur 5:5-6

[23] Nahum 1:2-3, Çıkış 34:7

[24] Tesniye 6:4, I.Korintliler 8:4-6

[25] Yuhanna 5:26

[26] Elçilerin İşleri 7:2

[27] Mezmur 119:68

[28] I.Timoteyus 6:15, Romalılar 9:5

[29] Elçilerin İşleri 17:24-25

[30] Eyüp 22:2-3

[31] Romalılar 11:36

[32] Vahiy 4:11, I.Timoteyus 6:15, Daniel 4:25, 35

[33] İbraniler 4:13

[34] Romalılar 11:33-34, Mezmur 147:5

[35] Elçilerin İşleri 15:18, Hezekiel 11:5

[36] Mezmur 145:17, Romalılar 7:12

[37] Vahiy 5:12-14

[38] Matta 3:16-17; 28:19, II.Korintliler 13:14

[39] Yuhanna 1:14, 18

[40] Yuhanna 15:26, Galatyalılar 4:6