Vahiy Bölümü

Yedi Kiliseye

 • Vahiy kitabındaki rakamlar çok önemli.
 • Yedi rakamı ‘tamamlanmışlık’ anlamına geliyor.
 • Yedi kandillik (1:12,13, 20; 2:1),
 • Yedi yıldız (1:16, 20; 2:1; 3:1),
 • Yedi meşale (4:5),
 • Yedi mühür (5:1,5),
 • Yedi boynuzlu ve yedi gözlü kuzu (5:6),
 • Yedi borazan tutan yedi melek (8:2, 6),
 • Yedi gök gürlemesi (10:3,4),
 • Yedi başlı ve yedi taçlı kızıl ejderha (12:3),
 • Denizden çıkan yedi başlı canavar (13:1),
 • Yedi başlı kızıl canavar (17:3,7,9)
 • Yedi tepe (17:9),
 • Yedi melek (15:1,6,7,8; 16:1; 17:1; 21:9)
 • Son yedi bela (15:1, 6; 21:9)
 • Yedi altın tas (15:7;17:1; 21:9).
 • Ve Yedi Kilise (1:4, 11, 20).
 • Yuhanna’nın bahsettiği yedi kilise sadece Ege bölgesinde bulunan yedi kiliseden ibaret değil.
 • Evet, burada yedi kiliseye yedi mektup bu kiliselere hitap ediyor.
 • Yedi kilise olarak bahsedilen kiliseler yeryüzünde bulunan bütün kiliseleri temsil ediyor.
 • Mesih’in ilk gelişiyle İkinci gelişi arasında yaşamakta olan bütün kiliselere yazılıyor.
 • Tamamlanmışlık anlamına gelen yedi rakamı bize bu resmi çiziyor.

Kilise İçin Bir Kitap

 • O halde Vahiy kitabı kiliseye yazılmıştır:
 • Sadece Yuhanna zamanında Ege’de var olan yedi kiliseye değil,
 • Aynı zamanda, İsa’nın ilk gelişiyle ikinci gelişi arasında yaşamış olan bütün kiliselere yazılmıştır.
 • Başka bir deyişle, Vahiy kitabı bugünkü kiliseye yazılmıştır!
 • Vahiy kitabı İzmir Protestan Kilisesi’ne yazılmıştır!
 • Vahiy kitabı İ.S. 95 senesindeki kilise için nasıl geçerli idiyse, 2010 senesindeki kilise için de aynı şekilde geçerlidir.
 • Kilise’nin başı olan Mesih görkem bulutlarıyla dönene kadar Kilise için geçerli olmaya devam edecek.
 • Vahiy kitabı sadece Mesih’in birinci ve ikinci gelişi arasında yaşayan kiliseye yazılmış olmasının ötesinde,
 • Aynı zamanda Mesih’in birinci ve ikinci gelişi arasındaki kilise tarihidir.
 • Belki bunun farkında olmayabilirsiniz,
 • Fakat Vahiy kitabı kilise tarihidir!
 • Postmilenyumcular: ‘Vahiy kitabında geçen olaylar İS 70’e kadar olan olaylarla ilgilidir’ diyorlar.
 • İS 70 senesinde Yeruşalim Romalıların eline geçmiş ve Tapınak yıkılmıştı.
 • Post-milenyumcular Vahiy kitabında bahsedilen olayların İS 70 öncesinde tamamlandığını söylüyorlar.
 • Bu yorum Vahiy kitabının büyük bir kısmını bugünkü kilise için geçersiz kılmış oluyor.
 • Pre-milenyumcular: ‘Vahiy kitabında bahsedilen olaylar İsa gelmeden hemen önce gerçekleşecek’ diyorlar.
 • Bu görüştekiler Vahiy kitabındaki olayların tümünün gelecekle ilgili olduğunu söylüyorlar.
 • Bu yorum Vahiy kitabının büyük bir kısmını bugünkü kilise için geçersiz kılmış oluyor.
 • Vahiy kitabı İsa Mesih’in birinci gelişiyle ikinci gelişi arasındaki kilise tarihiyle ilgilidir.
 • İsa Mesih’in Vahyi Dün, Bugün ve Yarın için geçerlidir.
 • Bunun için Vahiy kitabı bugünkü kilise için büyük bir öneme sahiptir.

Kilisenin Kimliği

 • Vahiy kitabı bugünkü kilise için geçerli ve önemlidir,
 • Çünkü bu kitap kilisenin kimliğini ve yaşamını anlatmaktadır.
 • Kilisenin kimliği ve yaşamı Yuhanna zamanında nasılsa bugün de aynıdır.
 • Ve Mesih gelene dek aynı kalacaktır!
 • Kilisenin kimliği ve yaşamı Mesih’in birinci gelişinden ikinci gelişine kadar Mesih’in ta kendisidir.
 • Kilisenin kimliği Mesih’tir.
 • Kilisenin yaşamı Mesih’tir.
 • Vahiy kitabının amacı akıllarımızı gökteki şeylere yönlendirmektir.
 • Vahiy kitabının amacı İsa Mesih’in kilisesinin göklere bakmasını sağlamak,
 • Ve kimliğimizi ve yaşamımızı göklerde,
 • Yani İsa Mesih’te bulmamızı sağlamaktır!
 • Sadece ve yalnızca Mesih’te lütuf ve esenliğe sahip olabiliriz.
 • Var olmuş, var olan ve gelecek olan ve O’nun tahtının önündeki yedi Ruh olan Tanrı’da esenliğe ve lütfa erişebiliyoruz (4:8).
 • İsa Mesih sadık tanık, ölüler arasından ilk doğan ve yeryüzünün krallarının yöneticisidir.
 • Bizi seven ve kendi kanında bizi günahlarımızdan yıkamış olan; Ve bizi kendi Babası Tanrı’ya krallar ve rahipler yapmış olan Mesih’e, sonsuzlara dek yücelik ve kudret olsun. (1:5-6)
 • Vahiy kitabı Mesih’in ilk gelişi ile ikinci gelişi arasında yaşayan kilisenin kimliği ve yaşamı Rab İsa Mesih’in Kendisidir!

Kilisenin Tesellisi

 • Mesih bizim yaşamımızdır – O Kilisenin yaşamıdır.
 • Ve O geliyor!
  • ‘İşte bulutlarla geliyor! Her göz O’nu görecek, O’nun bedenini deşmiş olanlar bile. O’nun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet, böyle olacak! Amin.’ (1:7)
 • Mesih’in dönüşünden dolayı yeryüzündeki diğer milletler yas tutacaklar,
 • Fakat Kilise sevinecek!
 • O’nun gelişi bizim tesellimizdir.
  • ‘’Mesih’in Geri dönüp ‘dirileri ve ölüleri yargılaması’ sizler için nasıl bir tesellidir?  Bütün sıkıntı ve zulümlerde gözlerimi göğe çevirim benim yerime Tanrı’nın önünde yargıda durmuş olan  ve üzerimdeki tüm laneti kaldıran  ve tek yargıç olan Onu emin bir şekilde beklerim. Benim ve kendisinin bütün düşmanlarını sonsuz yargıya mahkum edecek fakat beni ve bütün seçilmiş olanlarını  göklerin görkemi ve sevinci içinde kendisinin olduğu yere alacak.’’ (Heidelberg Kateşizmi – Soru-Cevap 52)
 • Mesih’in görkem bulutlarıyla dönmesi, yaşayanları ve ölüleri yargılayacak olması Kilisenin tesellisidir!
 • Pavlus, Tanrımız ve Kurtarıcımız olan İsa Mesih’in görkemli dönüşünü ‘mübarek umudumuz’ olarak tanımılıyor (Titus 2:13).
 • Vahiy kitabı kilise tarihini anlatırken bazı korkunç olayları da anlatıyor.
 • Fakat Mesih kilisesini teselli etmeye devam ediyor.
 • Kilise ‘gelecekte’ yaşamını bulmak için Mesih’in dönüşünü beklemiyor.
 • Kilisenin yaşamı şimdi Mesih’tedir!
 • Ve O’nun elindekilere hiç kimse dokunamaz!
 • Tanrı’nın yeri ve göğü yaratması ne kadar kesinse, dönüşü de o kadar kesindir.
  • ‘Var olan, var olmuş ve gelecek olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, “Alfa ve Omega Ben’im” diyor.’ (1:8)
 • Tanrı Yaratıcı olarak herşeyden önce gelir,
 • Ve Tanrı herşeyi eskatolojik amacına uygun bir şekilde tamamlayacaktır.
 • O tüm tarihin temeli ve amacıdır.
 • O yaratılıştaki ilk söze sahiptir,
 • Ve yeni yaradılıştaki son söze sahiptir.
 • Bu nedenle Mesih Yuhanna’nın yazım şeklinde iki kere konuşuyor,
 • Yuhanna’nın görümünden hemen önce, (1:8)
 • İlk olarak kendisini Alfa ve Omega olarak ilan ediyor,
 • Son olarak da, tüm yaratılış için olan amacının eskatolojik olarak yerine geldiğini ilan ediyor:
 • ‘Tamamlandı!’ (21:6)
 • Mesih’in ilk gelişiyle ikinci gelişi arasında yaşayan kiliseye verilen mesaj şudur!
 • Mesih’in dönüşünü beklerken yukarı bakın çünkü yaşamınız Mesih’le birlikte Tanrı’da saklıdır,
 • Ve Yaşamımız olan Mesih göründüğü zaman siz de O’nunla birlikte görkemle görüneceksiniz.
 • Yedi kiliselere verilen mesaj budur,
 • Ve işte bizim gibi bütün kiliselerin de bu mesajı duymaya ihyiyacı var!

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin.

RAB sizi kutsasın Ve korusun; RAB aydın yüzünü size göstersin

Ve size lütfetsin; RAB yüzünü size çevirsin Ve size esenlik versin. Çölde Sayım 6:24-26

Fikret Böcek

Bu yazıda geçen konular: