Vahiy Bölümü

Oku, Dinle, Tut – (Vahiy 1:3)

Vahiy 1:3  ‘Peygamberliğin sözlerini okuyan kişi ile dinleyenler ve onda yazılmış olan şeyleri tutanlar bereketlidir.’

 • Vahiy kitabı İsa Mesih’in örtüsünün açılmasıdır.
 • İsa Mesih hem örtüyü açan, hem de örtünün arkasında saklı olandır.
 • Vahiy kitabında gösteren ve gösterilen İsa Mesih’tir.
 • O halde, Vahiy kitabının bizi yukarıdaki cennete çekmek için gökteki cennetten aşağıdaki dünyaya açıklanan doğaüstü bir vahiy olduğunu söyleyebiliriz.
 • Vahiy kitabının açılış ayetleri önümüze vahiy zincirini koyuyor:
 • Tanrı’dan Mesih’e, Mesih’ten onun meleğine, ve onun meleğinden Yuhanna’ya.
 • Elçi Yuhanna vahiyi alan kişi,
 • Ve İsa Mesih’in Vahyi’nin Ruh tarafından yönlendirilen yazarıdır.
 • Yuhanna İncili’nde Yuhanna, cennetin İsa Mesih’in kişiliğinde ve yaptıklarında yeryüzüne geldiğini söylüyor. (Yuhanna 1:1-18).
 • Yuhanna’nın Mektupları’nda, Yuhanna Hristiyanın bu dünyadaki yaşamının nasıl olması gerektiğini yazıyor.
 • Hristiyanların Tanrı’dan doğanlar olarak yaşamalarını ve dünyayı yenmiş kişiler olarak yaşamalarını söylüyor. (I Yuhanna 5:4).
 • İsa Mesih’in Vahyi’nde, Yuhanna gelecek dünyayı daha net bir şekilde görmemizi sağlıyor,
 • Ve göksel gerçekleri bizim için daha net bir şekilde tanımlıyor.

Gel ve Gör

 • Vahiy’in başlangıç ayetleri Eski Antlaşma peygamberlerinin başlangıç ayetlerine benziyor.
 • Yeşaya’yı düşünün…
 • Yeşaya, yaşayan Tanrı’nın kararlarını dinlemesi için, Tanrı’nın seraflarla çevrili taht odasına kadar götürülüyor. (Yeşaya 6)!
 • Hezekiel’i düşünün…
 • Hezekiel, yaşayan Tanrı’nın kararlarını dinlemesi için, Tanrı’nın seraflarla çevrili taht odasına kadar götürülüyor. (Hezekiel 1-2)!
 • Tanrı bu peygamberleri tüm kararların verildiği taht odasına çağırıyor.
 • Peygamber bu odaya sadece cennette neler olduğunu görmeleri için çağrılmıyorlar.
 • Tanrı’nın kurtuluş planını açık bir şekilde işitmeleri için Tanrı’nın huzuruna çıkıyorlar.
 • Yuhanna’nın başına da aynı şey geliyor.
 • Tanrı’nın karar odası olan taht odasına getiriliyor.
 • Taht odası dört yaratıkla, yirmi dört ihtiyarla ve göklerin ordularıyla çevrili…
 • Yuhanna Tanrı’nın kararlarını görmek ve işitmek için bu odaya çıkıyor.
 • Yuhanna sadece cennette ne olduğunu görmekle kalmıyor,
 • Aynı zamanda Tanrı’nın kurtuluş planını da açık bir şekilde işitiyor.
 • Yuhanna’ya yakın zamanda olacaklar gösteriliyor.
 • Başka bir deyişle, Yuhanna kilisenin yeryüzündeki tarihini görüyor.
 • Yuhanna, Mesih’in ilk gelişinden ikinci gelişine kadar olan zamanda geçen kilise tarihini görüyor.
 • ‘Kısa zaman içerisinde olması gerekenler’ İS 70 senesinden önce olan olaylarla sınırlandırılmamalı.
 • Vahiy kitabı İS 70’ten önce olacak olaylardan ibaret değil.
 • Eğer öyle olsaydı Vahiy kitabı bugün kilise için geçerli olmazdı,
 • Ve Kilisenin tüm beklentisi ve umudu ‘altın bir çağın’ gelmesine odaklanacaktı.
 • ‘Kısa zaman içerisinde olması gerekenler’ İsa’nın ikinci gelişinden hemen önce olması gerekenlerle de ilgili değil,
 • Yoksa kilisenin tüm beklentisi ve umudu gelecekte yaşanacak ‘sıkıntıdan önce göğe alınma’ zamanını beklemeye odaklanacaktı.
 • ‘Kısa zaman içerisinde olması gerekenler’ Mesih’in birinci gelişiyle ikinci gelişi arasındaki zamana işaret etmektedir.
 • Bu şekilde Vahiy kitabı kilisenin tüm tarihini kapsamış oluyor,
 • Ve bütün kilise için geçerli olmuş oluyor.
 • Bunun için, Kilise tüm umudunun Mesih’te olduğunu her an hatırlıyor.
 • Yuhanna’ya Kilise’nin tarihi detaylı bir şekilde gösteriliyor!

Git ve Anlat

 • Eski Antlaşma’da, peygamberler Tanrı’nın huzuruna getirilirlerdi,
 • Ve gördükleri ve işittikleri mesajı anlatmakla görevlendirilirlerdi.
 • Yuhanna’nın başına da aynı şey geliyor.
 • Yuhanna, Tanrı’nın cennette vermiş olduğu kararları ve kilisenin tarihini görüp işittikten sonra bu mesajı kiliseye vermekle görevlendiriliyor.
 • Yuhanna, ‘Tanrı’nın sözüne ve İsa Mesih’in tanıklığına ve gördüğü şeylerin hepsine tanıklık etti.’ (1:2)
 • Yuhanna’nın görmüş olduğu görümler kiliseye verildi.
 • Vahiy’in sözlerini işitip, okuyup yerine getirerek
 • Tanrı’nın kendisi hakkında bilgi sahibi olma ayrıcalığına sahibiz.
 • Cennet bizim için açıldı.
 • Yukarıdaki dünyanın örtüsü bizim için açıldı,
 • Ve yaşamımızın orada saklı olduğunu öğrendik.
 • Bu şekilde, bize Kilise’nin detaylı bir tarihi verildi!
 • Tekrar hatırlatıyorum: Bu bizim öykümüz.
 • Bu bizim tarihimiz.
 • Bizler seyirci koltuğundan olup bitenleri izleyen kişilerden değiliz,
 • Bizler öykünün içerisindeki oyuncularız!
 • Yaşamımız önümüze seriliyor.
 • Yuhanna’nın böyle bir tecrübeden geçmesi hayatını değiştirdi.
 • Tanrı’nın taht odasına çağrılmıştı.
 • Tanrı’nın Kilisesi için olan kurtuluş planını görmüştü.
 • Cennetin kapıları gözlerinin önünde açılmıştı,
 • Ve diri ve Tanrı’nın yanına alınmış olan Mesih’in görkemini gördü (1:10-20).
 • Yuhanna cennetin görkemini gördüğünde kendi sonunu da görmüştü!
 • Yuhanna, İsa Mesih’teki zaferini görmüştü
 • Ve değişmişti.
 • Artık eskisi gibi olamazdı.
 • Vahiy kitabının sonunda neden dua ettiğini sanıyorsunuz?
 • Yuhanna artık bambaşka bir kişiydi!
 • ‘Evet, Gel Ya Rab İsa’ (22:20)?!
 • Böyle bir tecrübe bizlerin hayatını da değiştirecektir.
 • Vahiy kitabı yukarı bakmamızı söylüyor.
 • Ve yukarı baktığımızda Mesih’in tahtta oturduğunu görüyoruz.
 • Biz O’na aitiz, çünkü yaşamlarımız Mesih’le Tanrı’da saklıdır.
 • Bu dünya bizim evimiz olsun diye  yaratılmadı.
 • Bu dünya bizim evimiz değil.
 • Bizim evimiz göklerde Tanrı’nın cennetindedir.
 • Yaşamımız Mesih’tedir.
 • Bizler cennetin görkemini gördük!
 • Bu şekilde kendi sonumuzu görmüş olduk!
 • Mesih’teki zaferimizi gördük.
 • Ve değiştik…
 • Artık eskisi gibi olamayız.
 • Bizim dualarımız da eskilerin, peygamberlerin, elçilerin dualarına benziyor:
 • ‘Evet, Gel Ya Rab İsa!’
 • İsa Mesih’in Vahyi kapatılmamalı,
 • İsa Mesih’in Vahyi susturulmamalı,
 • İsa Mesih’in Vahyi yanlış yorumlarla geçersiz duruma getirilmemeli.
 • İsa Mesih’in Vahyi okunmalı,
 • İsa Mesih’in Vahyi işitilmeli,
 • İsa Mesih’in Vahyi yaşanmalı.
 • Çünkü İsa Mesih’in Vahyi’ni okuyan, işiten ve uygulayan herkes için Rab’bin bereketi kesindir:
 • ‘Peygamberliğin sözlerini okuyan kişi ile dinleyenler ve onda yazılmış olan şeyleri tutanlar bereketlidir. Çünkü zaman yakındır.’ (1:3)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin.
RAB sizi kutsasın Ve korusun; RAB aydın yüzünü size göstersin.
Ve size lütfetsin; RAB yüzünü size çevirsin Ve size esenlik versin. Çölde Sayım 6:24-26

Fikret Böcek

Bu yazıda geçen konular: